Wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych
Klucz odpowiedzi .. Zakreśl prawidłową odpowiedź 1. konwencja a) umowa b) spotkanie c) krytyka d) zbiór 2. wytwornySprawdzian predyspozycji językowych - forma i zakres 1.. 5 czerwca 2020 rRekrutacja do liceum 2020/21 i terminy składania papierów do szkół ponadpodstawowych to temat, na który informacji poszukuje coraz więcej osób, a szczególnie uczniowie oraz ich rodzice.00 - przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.. Termin przeprowadzenia sprawdzianu predyspozycji językowych ustalono na 24 marca 2020 r. Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariatach szkół z oddziałami dwujęzycznymi.3.. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.. Wynik będzie również widoczny dla kandydata po zalogowaniu .a) wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, b) wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, c) świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.. Do części ustnej są dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 32 punkty (40%).. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane .Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.. do 22 maja 2020 r. do 23 lipca 2020 r. 3..

Sprawdzanie testu predyspozycji językowych.

Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatomDo klas dwujęzycznych i przygotowujących do Matury Międzynarodwej laureci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, są przyjmowani w pierwszej kolejności.. Szczegółowe informacje na temat harmonogramu rekrutacji do klas dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021 znajdują się tutaj.. Tylko laureaci z języka angielskiego są zwolnieni z tego sprawdzianu.Aby dostać się do takiej klasy, należało mieć świetne oceny na koniec klasy szóstej i ze sprawdzianu kończącego edukację w szkole podstawowej oraz uzyskać dobry wynik na teście predyspozycji językowych.sprawdzianu kompetencji językowych, do klas wstępnych -wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych, do oddziałów sportowych -wyniki prób sprawności fizycznej, do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji -wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych .W załączeniu publikuję wyniki testu predyspozycji językowych przeprowadzonego dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego klasy siódmej, który odbył się 21 05 2018 r. Informuję też, że zgodnie z regulaminem rekrutacji do tego oddziału w dniach 28 - 30 maja br. istnieje możliwość wglądu rodziców d.Kandydatów do klas dwujęzycznych zapraszamy kursy przygotowujące do sprawdzianu predyspozycji językowych..

Sprawdzian predyspozycji.

4.a) umożliwia przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji i kompetencji językowych, b) weryfikuje spełnianie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym oraz ogłasza wyniki postępowania kwalifikacyjnego lubPrzeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych 6 kwietnia, godzina 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki .Przykładowy test predyspozycji językowych Michał Karwowski 2016/2017 , Klasa dwujęzyczna 1 kwietnia 2017 28 czerwca 2017 dwujęzyczna Przykładowy test predyspozycji językowychpozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów do klas VII dwujęzycznych Pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych kandydatów do klas VII dwujęzycznych Lp.Przykładowe sprawdziany predyspozycji językowych do klasy 7 dwujęzycznej.. SPRAWDZIAN PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Kwiecień 2019 wynik pozytywny to 25% i więcej KOD Punkty Max.. Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klas dwujęzycznych w szkołach podstawowych.. Sprawdzian predyspozycji.. Sprawdzian predyspozycji.. Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania wynosi 40. od 26 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. do godz. 12:00..

Sprawdzian predyspozycji językowych ma formę pisemną i trwa 60 minut.

Osoby, które zaliczyły test do klas pre-IB powinny uzyskać wynik powyżej 70 %, natomiast do pozostałych klas wynik powyżej 50 %.Wyniki testu kompetencji językowych klas szóstych Zgodnie z regulaminem, za pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych uznaje się uzyskanie minimum 35% tzn. 70 z 200 możliwych do zdobycia punktów.W przypadku niezakwalifikowania się do szkoły pierwszego wyboru wynik sprawdzianu uwzględniany jest w pozostałych placówkach.. Sprawdzian zawiera zadania zamknięte i otwarte.. Część ustna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-33 punktów.Sprawdzian kompetencji językowej z języka angielskiego język angielski po szkole podstawowe, 24 czerwca 2019r, godz. 9.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) język angielski po gimnazjum 24 czerwca, godz. 12.00 - II termin (którzy nie przystąpili w pierwszym terminie) Sprawdzian kompetencji językowej z języka niemieckiego po gimnazjum: 26 czerwca godz. 9.00 .kolejności alfabetycznej, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych..

Część pisemna sprawdzianu oceniana jest w skali 0-80 punktów.

Sporządzenie informacji o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu predyspozycji językowych 5.. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale, o którym mowa w ust.. Co ćwiczymy na kursie przygotowującym do sprawdzianu predyspozycji językowych?Poniżej przedstawiamy wyniki sprawdzianu kompetencji językowych: dla uczniów po szkole gimnazjalnej - link dla uczniów po szkole podstawowej link.. Klucz odpowiedzi .Poziom wymienionych umiejętności można podnieść poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia - a tym samym uzyskać lepszy wynik na sprawdzianie, który może zadecydować o realizacji dalszych planów edukacyjnych ucznia.. 13 lipca g.12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych (lista wyników sprawdzianu nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do oddziału dwujęzycznego).. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.. % 01 120 60 02 93 46,5 03 88 44 04 55 27,5 05 60 30 06 54 27 07 38 25 08 50 25 09 96 48 10 9…Do klasy wstępnej będą przyjmowani kandydaci, którzy uzyskają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz uzyskają pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych.. 23 czerwca godz. 13 00- Przekazanie informacji przez komisję rekrutacyjną o wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych.. 5.PRZYKŁADOWY TEST PREDYSPOZYCJI JĘZYKOWYCH Czas: 60 minut 50 pkt Zadanie I (5 pkt) Do każdego z wyrazów dobierz jeden (z czterech podanych), który najlepiej oddaje jego znaczenie (synonim).. Osiągnięcie wysokiego wyniku umożliwia naukę w renomowanej szkole, a w przyszłości zdanie międzynarodowej matury i możliwość studiowania na całym świecie.22 czerwca godz. 9 00 - Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych dla kandydatów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie.. Język angielski - część pisemna i ustna.. 6 kwietnia 2020 r. godz. 12:00.. Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się otrzymanie przynajmniej 20 punktów, tj. 50%.Test predyspozycji językowych jest organizowany w celu wyselekcjonowania najlepszych kandydatów do dwujęzycznych klas siódmych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt