kartkownik.plarrow right†Poradyarrow right†Co to jest spółka akcyjna? Struktura, zalety i wady spółki akcyjnej
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Co to jest spółka akcyjna? Struktura, zalety i wady spółki akcyjnej

Co to jest spółka akcyjna? Struktura, zalety i wady spółki akcyjnej

Spis treści

Co to spółka akcyjna? To jedna z najpopularniejszych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Spółka akcyjna umożliwia pozyskanie kapitału poprzez emisję akcji i zrzeszenie większej liczby inwestorów. W tym artykule omówimy szczegółowo strukturę spółki akcyjnej, jej zalety, wady oraz przykłady znanych firm działających w tej formie prawnej.

Kluczowe wnioski:
 • Spółka akcyjna to podmiot o osobowości prawnej, w którym kapitał dzielony jest na akcje.
 • Główną zaletą spółki akcyjnej jest możliwość pozyskania dużego kapitału poprzez emisję akcji.
 • Wady to większe ryzyko i złożoność struktur zarządczych.
 • Przykładami dużych spółek akcyjnych w Polsce są PKN Orlen, PZU, KGHM.
 • Artykuł wyjaśni wszystkie najważniejsze aspekty związane ze spółką akcyjną.

Co to jest spółka akcyjna? Definicja oraz istotne elementy

Spółka akcyjna to forma prawna przedsiębiorstwa, w której kapitał zakładowy dzielony jest na akcje. Akcjonariusze stają się współwłaścicielami firmy, a ich odpowiedzialność za zobowiązania spółki ograniczona jest do wysokości zainwestowanego kapitału. Najważniejszymi elementami definicji spółki akcyjnej są: osobowość prawna, kapitał akcyjny oraz ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy.

Spółki akcyjne mogą być jednoosobowe (założone przez jedną osobę prawną lub fizyczną) lub wieloosobowe. Kluczową rolę odgrywają organy spółki: zarząd, rada nadzorcza oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Zarząd odpowiada za bieżące zarządzanie firmą, rada nadzorcza kontroluje działalność zarządu, a walne zgromadzenie akcjonariuszy podejmuje najważniejsze decyzje.

W Polsce spółka akcyjna może być utworzona w dwóch formach: spółki publicznej, której akcje znajdują się w obrocie na giełdzie papierów wartościowych, lub spółki niepublicznej, której akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu. Sposób założenia i funkcjonowania spółki akcyjnej reguluje Kodeks Spółek Handlowych.

Minimalna wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej to 100 000 złotych, przy czym dla spółek publicznych wymagany jest kapitał co najmniej 1 000 000 złotych. Nazwa firmy musi zawierać zwrot "spółka akcyjna" lub odpowiednią skrótową formę "S.A.".

Cechy charakterystyczne spółki akcyjnej co to spółka akcyjna

Podstawową cechą spółki akcyjnej jest podział kapitału zakładowego na akcje, które mogą być zbywalne. Każdy akcjonariusz ma prawo głosu na walnym zgromadzeniu proporcjonalnie do posiadanego pakietu akcji. Ważną cechą spółek akcyjnych jest również ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy - za zobowiązania spółki odpowiadają oni tylko do wysokości wniesionych wkładów.

Spółka akcyjna posiada osobowość prawną, co oznacza, że jest samodzielnym podmiotem, który może zawierać umowy, posiadać majątek oraz występować w obrocie prawnym na własny rachunek. Jej mienie jest odrębne od majątku akcjonariuszy i pozostałych organów.

Kolejną cechą spółki akcyjnej jest złożona struktura organów decyzyjnych. Zarząd, rada nadzorcza i walne zgromadzenie mają jasno określone kompetencje i wzajemnie się kontrolują. Taka struktura ma zapewnić transparentność działania i chronić interesy akcjonariuszy.

Spółki akcyjne charakteryzują się większą swobodą w kwestii finansowania działalności i pozyskiwania kapitału. Mogą to robić poprzez emisję nowych akcji, zaciąganie kredytów czy emisję obligacji. Jest to istotna przewaga nad innymi formami prowadzenia działalności.

 • Kapitał podzielony na akcje
 • Ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy
 • Osobowość prawna
 • Złożona struktura organów
 • Większe możliwości finansowania

Czytaj więcej: Przykładowy adres zamieszkania - Wzory i przykłady dla dokumentów

Struktura spółki akcyjnej - zarząd, rada nadzorcza i walne

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, spółka akcyjna musi posiadać trzy obowiązkowe organy: zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Każdy z nich ma określone kompetencje i pełni ściśle przypisane funkcje.

Zarząd spółki akcyjnej jest organem wykonawczym, odpowiedzialnym za bieżące zarządzanie działalnością firmy. Reprezentuje on spółkę na zewnątrz oraz zawiera umowy i podejmuje wszelkie decyzje niezastrzeżone dla innych organów.

Rada nadzorcza pełni rolę kontrolną i nadzorczą nad działaniami zarządu. Członkowie rady wybierani są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy. Rada nadzorcza może wnosić sprawy do porządku obrad walnego zgromadzenia oraz zawieszać lub odwoływać członków zarządu.

Najwyższym organem spółki akcyjnej jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Podejmuje ono kluczowe decyzje dotyczące firmy, takie jak: zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podział zysków lub strat, zmiany w statucie czy podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego. Każdy akcjonariusz ma prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz głosować proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji.

 • Zarząd kieruje bieżącą działalnością spółki
 • Rada nadzorcza kontroluje i nadzoruje zarząd
 • Walne zgromadzenie podejmuje kluczowe decyzje
 • Złożona struktura zapewnia checks and balances

Zalety prowadzenia działalności w formie spółki akcyjnej

Zdjęcie Co to jest spółka akcyjna? Struktura, zalety i wady spółki akcyjnej

Jedną z głównych zalet spółki akcyjnej jest możliwość łatwiejszego pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji. Pozwala to na szybszy rozwój firmy oraz realizację dużych, kapitałochłonnych inwestycji. Spółki akcyjne mają również dostęp do różnych źródeł finansowania, takich jak kredyty bankowe czy emisja obligacji.

Spółka akcyjna daje także większą wiarygodność w oczach kontrahentów i partnerów biznesowych. Jest to solidna i sprawdzona forma prawna, która zwiększa zaufanie do firmy. Sprzyja to nawiązywaniu korzystnych relacji handlowych i realizacji dużych projektów.

Cechą spółek akcyjnych jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki. Oznacza to, że w przypadku niepowodzeń akcjonariusze tracą jedynie zainwestowany kapitał, a ich majątek prywatny jest chroniony. To istotna zaleta w porównaniu do firm jednoosobowych.

Podsumowanie

W tym tekście poznaliśmy definicję spółki akcyjnej jako podmiotu, w którym kapitał podzielony jest na akcje. Omówiliśmy jej kluczowe cechy, takie jak osobowość prawna, ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy oraz strukturę spółki akcyjnej z zarządem, radą nadzorczą i walnym zgromadzeniem.

Przedstawiliśmy także główne zalety i wady spółki akcyjnej. Jako największe korzyści można wymienić możliwość pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, większą wiarygodność i zaufanie kontrahentów oraz ograniczoną odpowiedzialność właścicieli. Z drugiej strony, spółki akcyjne wymagają złożonych struktur zarządczych i wiążą się z większym ryzykiem dla akcjonariuszy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Najczęstsze pytania

Spółka akcyjna wyróżnia się tym, że jej kapitał dzielony jest na akcje, a akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanego kapitału. Posiada także złożoną strukturę organów zarządczych: zarząd, radę nadzorczą i walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Tak, spółka akcyjna może być jednoosobowa, założona przez jedną osobę fizyczną lub prawną. W takim przypadku cały kapitał zakładowy należy do jednego akcjonariusza.

Największymi zaletami spółki akcyjnej są możliwość łatwiejszego pozyskiwania kapitału poprzez emisję akcji, większa wiarygodność w oczach kontrahentów oraz ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania spółki.

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych, każda spółka akcyjna musi posiadać trzy obowiązkowe organy: zarząd, radę nadzorczą oraz walne zgromadzenie akcjonariuszy. Mają one ściśle określone kompetencje i wzajemnie się kontrolują.

Wadami spółek akcyjnych są: konieczność utworzenia złożonych struktur zarządczych, większe ryzyko związane z inwestycją kapitału przez akcjonariuszy oraz wyższe koszty założenia i prowadzenia spółki.

Zobacz więcej

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Dowiedz się, kto może wystawić mandat i za jakie przewinienia grozi jego otrzymanie. Sprawdź, jakie służby uprawnione są do nakładania mandatów, w tym policja, straż graniczna czy inspekcja transportu drogowego. Poznaj rodzaje wykroczeń, za które można dostać karę mandatu.