kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Faktura VAT marża - Co to jest i jak ją prawidłowo zaksięgować?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Faktura VAT marża - Co to jest i jak ją prawidłowo zaksięgować?

Faktura VAT marża - Co to jest i jak ją prawidłowo zaksięgować?

Spis treści

Faktura VAT marża to specjalny rodzaj faktury wykorzystywany w transakcjach, gdzie sprzedawca nabywa towary w celu ich dalszej odsprzedaży. W takich sytuacjach sprzedawca nie może odliczyć podatku VAT naliczonego przy zakupie tych towarów, ale może naliczyć podatek VAT od marży, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu. Prawidłowe wystawienie i zaksięgowanie faktury VAT marża ma kluczowe znaczenie dla rozliczenia podatku VAT w firmie.

Kluczowe wnioski
 • Faktura VAT marża służy do rozliczania podatku VAT od różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu towarów.
 • Jest stosowana w sytuacjach, gdy sprzedawca nabywa towary w celu ich odsprzedaży i nie może odliczyć podatku VAT naliczonego przy ich zakupie.
 • Prawidłowe obliczenie marży na fakturze VAT marża ma wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego firmy.
 • Faktury VAT marża wymagają specjalnego sposobu księgowania i ewidencjonowania w rejestrach sprzedaży i zakupów.
 • Stosowanie tego rodzaju faktur wiąże się ze specyficznymi skutkami podatkowymi dla sprzedawcy.

Definicja faktury VAT z marżą i jej zastosowanie

Faktura VAT marża jest szczególnym rodzajem faktury, która wykorzystywana jest przez firmy zajmujące się handlem towarami używanymi, dziełami sztuki, antykami lub przedmiotami kolekcjonerskimi. Jest to specjalny tryb opodatkowania VAT, który pozwala na rozliczenie podatku od marży, czyli różnicy między ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru.

W przypadku standardowego rozliczania VAT, podatek naliczony przy zakupie towaru można odliczyć od podatku należnego ze sprzedaży. Jednak w sytuacji, gdy trudno jest ustalić pierwotną cenę zakupu towaru używanego lub brak jest dokumentacji tego zakupu, nie jest możliwe skorzystanie z tego odliczenia. Faktura VAT marża stanowi wówczas rozwiązanie problemu.

Zamiast naliczać podatek od całkowitej kwoty sprzedaży, faktura VAT marża umożliwia opodatkowanie tylko różnicy między ceną sprzedaży a ceną zakupu, czyli marży. Ułatwia to prawidłowe rozliczenie VAT i unika sytuacji, w której podatek byłby naliczany od hipotetycznej wartości nabycia towaru, której nie można precyzyjnie określić.

Ten rodzaj faktury jest więc szczególnie przydatny w branżach handlujących towarami używanymi, gdzie często brakuje pełnej dokumentacji zakupu lub sprzedaż odbywa się na aukcjach, giełdach czy rynkach wtórnych. Kluczową rolę odgrywa tutaj zdefiniowanie rzeczywistej marży, od której będzie naliczany podatek VAT.

Sytuacje, gdy należy wystawić fakturę VAT z marżą

Obowiązek zastosowania faktury VAT marża pojawia się w ściśle określonych sytuacjach, związanych z rodzajem prowadzonej działalności i handlowanymi towarami. Zgodnie z przepisami, fakturę VAT marża należy wystawić w następujących przypadkach:

 • Przy sprzedaży towarów używanych, pod warunkiem że towary te były wcześniej wykorzystywane do celów działalności gospodarczej sprzedawcy lub innego podatnika.

 • Przy sprzedaży dzieł sztuki, antyków lub przedmiotów kolekcjonerskich przez podatnika działającego jako ich organizator sprzedaży lub prowadzącego komisową sprzedaż tych towarów.

Warto podkreślić, że faktura VAT marża nie może być wystawiana w przypadku sprzedaży nowych towarów, które nie były wcześniej wykorzystywane w działalności gospodarczej. Dotyczy ona wyłącznie handlu towarami używanymi, gdzie występuje problem ustalenia pierwotnej ceny nabycia.

Ponadto, w przypadku sprzedaży dzieł sztuki, antyków czy przedmiotów kolekcjonerskich, faktura VAT marża może być wystawiona wyłącznie przez podmioty zajmujące się ich obrotem handlowym, a nie przez twórców czy artystów bezpośrednio sprzedających swoje dzieła.

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Zasady obliczania marży na fakturze VAT dla sprzedawcy

Głównym wyzwaniem przy wystawianiu faktury VAT marża jest prawidłowe obliczenie kwoty marży, od której zostanie naliczony podatek VAT. Zasady obliczania marży są ściśle określone przepisami i różnią się w zależności od rodzaju sprzedawanych towarów.

W przypadku sprzedaży towarów używanych, marża jest obliczana jako różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru przez sprzedawcę, pomniejszona o kwotę podatku należnego od marży. Oznacza to, że od ceny sprzedaży odejmuje się cenę zakupu oraz kwotę podatku VAT, jaki należy odprowadzić od marży.

Nieco inaczej wygląda obliczanie marży dla dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich. W tym przypadku marżą jest różnica między ceną sprzedaży a ceną nabycia, jednak bez pomniejszania o kwotę podatku należnego. Stawka VAT jest więc naliczana od pełnej kwoty marży.

Warto zauważyć, że w obu przypadkach marża jest ustalana indywidualnie dla każdej transakcji sprzedaży. Oznacza to, że nie można sumować wszystkich przychodów i kosztów w danym okresie, ale należy dokładnie przypisać poszczególne ceny nabycia do odpowiednich transakcji sprzedaży.

Księgowanie marży ze sprzedaży na fakturze VAT marża

Zdjęcie Faktura VAT marża - Co to jest i jak ją prawidłowo zaksięgować?

Prawidłowe zaksięgowanie faktury VAT marża wymaga przestrzegania określonych zasad księgowych. Kwota marży ze sprzedaży towarów na takiej fakturze jest przede wszystkim zaliczana do przychodów ze sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Następnie należy zaksięgować również kwotę podatku VAT naliczonego od marży. Jest to kwota, którą sprzedawca będzie musiał odprowadzić do urzędu skarbowego w rozliczeniu podatku VAT. Księguje się ją na koncie rozrachunków publicznoprawnych, aby ująć zobowiązanie podatkowe.

Warto podkreślić, że kwota podatku VAT naliczonego od marży jest jedynym obciążeniem podatkowym w przypadku faktury VAT marża. Sprzedawca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego przy zakupie towarów, które później sprzedaje z marżą.

Prawidłowe księgowanie faktury VAT marża wymaga więc odrębnego ujęcia przychodów ze sprzedaży, kwoty podatku należnego do odprowadzenia oraz kosztów zakupu towaru, od których jednak nie będzie żadnego odliczenia podatku naliczonego.

Ewidencja marży VAT w ewidencji sprzedaży i zakupów

Stosowanie faktury VAT marża wiąże się również z koniecznością odpowiedniego ewidencjonowania takich transakcji w rejestrach sprzedaży i zakupów firmy. Przepisy nakładają obowiązek wyodrębnienia tych operacji w specjalnych rejestrach lub działach.

 • W rejestrze sprzedaży należy prowadzić odrębną ewidencję dla faktur VAT marża, wykazując kwotę marży oraz naliczony od niej podatek VAT należny.

 • Podsumowanie

  Faktura VAT marża to specjalny rodzaj faktury stosowany przy sprzedaży towarów używanych, dzieł sztuki lub antyków. Zamiast naliczać VAT od pełnej ceny sprzedaży, faktura VAT marża pozwala opodatkować tylko różnicę między ceną sprzedaży a ceną nabycia towaru, czyli marżę. Jest to przydatne w sytuacjach, gdy pierwotna cena nabycia jest trudna do ustalenia, np. przy sprzedaży samochodu używanego.

  Sposób księgowania faktury VAT marża różni się od standardowego rozliczania VAT. Marża ze sprzedaży jest księgowana jako przychód, a naliczony od niej podatek VAT jako zobowiązanie do zapłaty. Nie ma jednak prawa do odliczenia VAT naliczonego przy zakupie towaru. Transakcje te wymagają też odrębnej ewidencji w rejestrach sprzedaży i zakupów.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Zobacz więcej