kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?

Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?

Spis treści

Amortyzacja jednorazowa to metoda rozliczania kosztów nabycia lub wytworzenia środków trwałych, która pozwala odliczyć całą wartość początkową środka trwałego w miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji. Ta opcja może być korzystna dla przedsiębiorców, ponieważ umożliwia szybsze odzyskanie poniesionych nakładów inwestycyjnych i obniżenie obciążenia podatkowego w roku poniesienia wydatku.

Kluczowe wnioski:
 • Amortyzacja jednorazowa jest dozwolona tylko dla określonych środków trwałych o relatywnie niskiej wartości. Przedsiębiorca musi spełnić określone kryteria, aby z niej skorzystać.
 • Wybór amortyzacji jednorazowej ma wpływ na rozliczenie podatku dochodowego w danym roku, zmniejszając podstawę opodatkowania.
 • Decyzja o skorzystaniu z amortyzacji jednorazowej powinna być rozważona w kontekście bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz planowanych inwestycji.
 • Istnieją szczególne zasady księgowania amortyzacji jednorazowej, które należy przestrzegać, aby prawidłowo ująć tę operację w księgach rachunkowych.
 • Kwota amortyzacji jednorazowej jest ściśle określona przepisami i zależy od wartości środka trwałego oraz roku, w którym został on wprowadzony do ewidencji.

Definicja amortyzacji jednorazowej i jej korzyści

Amortyzacja jednorazowa to specjalna forma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych, która umożliwia jednorazowe odliczenie całej wartości początkowej danego składnika majątku trwałego w miesiącu, w którym został on wprowadzony do ewidencji. Jest to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców, ponieważ pozwala szybko odzyskać nakłady inwestycyjne poniesione na zakup lub wytworzenie środka trwałego.

Główną korzyścią amortyzacji jednorazowej jest zmniejszenie obciążenia podatkowego w roku poniesienia wydatku na środek trwały. Dzięki odliczeniu pełnej kwoty odpisów amortyzacyjnych w pierwszym roku użytkowania, przedsiębiorca obniża swoją podstawę opodatkowania, co przekłada się na niższy podatek do zapłacenia. To z kolei poprawia płynność finansową firmy i umożliwia reinwestowanie zaoszczędzonych środków.

Ponadto, amortyzacja jednorazowa pozwala uprościć prowadzenie ewidencji środków trwałych i znacznie ograniczyć obciążenia administracyjne związane z naliczaniem odpisów amortyzacyjnych w kolejnych latach użytkowania danego składnika majątku. To oszczędność czasu i wysiłku dla przedsiębiorcy, który może skoncentrować się na innych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej.

Warto jednak pamiętać, że wybór amortyzacji jednorazowej wiąże się również z pewnymi konsekwencjami, które omówimy szczegółowo w dalszej części artykułu. Decyzja o skorzystaniu z tej metody powinna być dokładnie przeanalizowana i dostosowana do indywidualnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz planów inwestycyjnych na przyszłość.

Kto może skorzystać z amortyzacji jednorazowej?

Możliwość skorzystania z amortyzacji jednorazowej jest ograniczona do określonych sytuacji i warunków określonych w przepisach podatkowych. Przede wszystkim, ta forma odpisów amortyzacyjnych dotyczy wyłącznie środków trwałych zaliczanych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), z wyłączeniem samochodów osobowych.

Ponadto, aby skorzystać z amortyzacji jednorazowej, należy spełnić dodatkowe kryteria dotyczące wartości początkowej danego środka trwałego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wartość ta nie może przekraczać określonej kwoty granicznej, która jest corocznie aktualizowana. Na przykład, w 2023 roku graniczna wartość początkowa środka trwałego uprawniająca do amortyzacji jednorazowej wynosi 10 000 zł.

Warto zauważyć, że amortyzacja jednorazowa jest dostępna zarówno dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, jak i dla podatników rozliczających się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej. Jednak w przypadku tych ostatnich, możliwość odliczenia amortyzacji jednorazowej może być ograniczona ze względu na specyfikę tych form opodatkowania.

Warto również wspomnieć, że amortyzacja jednorazowa jest dozwolona nie tylko w przypadku zakupu nowych środków trwałych, ale również tych używanych lub wytworzonych we własnym zakresie, pod warunkiem spełnienia wymienionych wyżej kryteriów.

Zasady księgowania amortyzacji jednorazowej

Aby prawidłowo ująć amortyzację jednorazową w księgach rachunkowych, należy przestrzegać określonych zasad księgowania. Po pierwsze, cała wartość początkowa środka trwałego, który podlega amortyzacji jednorazowej, powinna zostać odliczona w miesiącu, w którym dany składnik został wprowadzony do ewidencji środków trwałych.

W przypadku środków trwałych zakupionych, wartością początkową będzie cena nabycia powiększona o koszty doprowadzenia do używalności, takie jak koszty transportu, montażu czy instalacji. Jeśli chodzi o środki trwałe wytworzone we własnym zakresie, wartością początkową będzie koszt wytworzenia obejmujący wartość zużytych materiałów, robocizny oraz uzasadnioną część kosztów pośrednich.

Po dokonaniu amortyzacji jednorazowej, środek trwały pozostaje w ewidencji majątku firmy z wartością bilansową równą zero. Oznacza to, że w kolejnych latach użytkowania nie będą naliczane dalsze odpisy amortyzacyjne dla tego składnika majątku.

 • Przykład księgowania amortyzacji jednorazowej: Firma zakupiła nową maszynę za 8 000 zł (w tym 1 000 zł kosztów transportu i montażu). W miesiącu wprowadzenia maszyny do ewidencji środków trwałych, zostanie dokonany zapis: Wn konto "Amortyzacja" 9 000 zł, Ma konto "Umorzenie środków trwałych" 9 000 zł.
 • Jeżeli przedsiębiorca prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów, koszty amortyzacji jednorazowej zostaną ujęte jako jednorazowy wydatek w kolumnie "Pozostałe wydatki" w miesiącu, w którym środek trwały został wprowadzony do ewidencji.

Należy pamiętać, że w przypadku późniejszej sprzedaży lub likwidacji środka trwałego, który był objęty amortyzacją jednorazową, przychód ze zbycia takiego składnika majątku będzie podlegał opodatkowaniu w całości, ponieważ jego wartość bilansowa wynosi zero.

Jak obliczyć kwotę amortyzacji jednorazowej?

Zdjęcie Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?

Obliczenie kwoty amortyzacji jednorazowej odbywa się na podstawie wartości początkowej środka trwałego, z uwzględnieniem określonych limitów kwotowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna kwota możliwej do odliczenia amortyzacji jednorazowej jest corocznie aktualizowana przez Ministra Finansów.

Podsumowanie

Kiedy w koszty można wliczyć pełną wartość środka trwałego? Przykłady amortyzacji pokazują, że amortyzacja jednorazowa pozwala na odliczenie całej kwoty początkowej w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. Jest to forma przyspieszonej amortyzacji, która daje korzyści podatkowe, ale też pewne ograniczenia.

Podsumowując, amortyzacja jednorazowa jest korzystną opcją dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy planują inwestycje w nowe środki trwałe. Pozwala obniżyć obciążenie podatkowe w roku poniesienia wydatku i odzyskać nakłady inwestycyjne w krótkim czasie. Jednak decyzja o skorzystaniu z niej powinna być dokładnie przeanalizowana pod kątem indywidualnej sytuacji firmy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jak amortyzować komputer? Zasady i przykłady amortyzacji sprzętu
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator kasy fiskalnej - Jak prawidłowo obliczyć limit sprzedaży?

Zobacz więcej