kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Kontrakt menedżerski a ZUS - Zasady ubezpieczeń dla menedżerów
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Kontrakt menedżerski a ZUS - Zasady ubezpieczeń dla menedżerów

Kontrakt menedżerski a ZUS - Zasady ubezpieczeń dla menedżerów

Spis treści

Kontrakt menedżerski zus to istotna kwestia dla osób zatrudnionych na podstawie takiej formy zatrudnienia. Wyzwaniem jest określenie, jakie składki na ubezpieczenia społeczne należy odprowadzać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od wynagrodzenia z kontraktu menedżerskiego. Poniżej znajdziesz przegląd najważniejszych informacji na ten temat.

Kluczowe wnioski:
 • Kontrakt menedżerski wiąże się z obowiązkiem odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do ZUS.
 • Wysokość składek zależy od podstawy wymiaru oraz charakteru zatrudnienia - etat czy działalność gospodarcza.
 • Ważna jest właściwa klasyfikacja formy wykonywania pracy w celu prawidłowego naliczania składek.
 • Przy kontrakcie menedżerskim obowiązują szczególne zasady dotyczące składek na ubezpieczenie wypadkowe i fundusze pracy.
 • Stawki składek na ubezpieczenia społeczne ulegają corocznej waloryzacji, dlatego warto na bieżąco śledzić zmiany w przepisach.

Kontrakt menedżerski - ubezpieczenia społeczne w ZUS

Osoby zatrudnione na podstawie kontraktu menedżerskiego mają obowiązek odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to równoznaczne z koniecznością dokonywania wpłat na fundusze emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe.

Kontrakt menedżerski można uznać za szczególną formę zatrudnienia, która łączy w sobie cechy stosunku pracy oraz samozatrudnienia. Dlatego też sposób naliczania i odprowadzania składek na ubezpieczenie menedżerskie w ZUS jest nieco odmienny od typowej umowy o pracę.

Najczęściej kontrakt menedżerski a ZUS jest traktowany jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Tym samym menedżerowie odprowadzają składki według tych samych zasad co przedsiębiorcy.

Warto jednak pamiętać, że w zależności od konkretnych zapisów umowy, kontrakt menedżerski może również podlegać oskładkowaniu na zasadach zbliżonych do etatu. Liczy się bowiem przede wszystkim rzeczywisty charakter wykonywanych obowiązków oraz stosunek łączący menedżera z kontrahentem.

Ubezpieczenie emerytalne menedżerskie - składki do ZUS

Jedną z kluczowych składowych ubezpieczenia menedżerskiego w ZUS jest ubezpieczenie emerytalne. Gwarantuje ono nabycie uprawnień do przyszłej emerytury, której wysokość będzie uzależniona od wielkości odprowadzonych wcześniej składek.

W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie kontraktu menedżerskiego, składka na ubezpieczenie emerytalne jest obliczana od zadeklarowanej podstawy wymiaru. Jej wysokość nie może być jednak niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Dla menedżerów pozostających w stosunku pracy opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne odbywa się według ogólnych zasad obowiązujących pracowników etatowych. Podstawę wymiaru stanowi wówczas wynagrodzenie ze stosunku pracy.

Ważne jest, aby menedżerowie przykładali należytą wagę do regularnego odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne. Ma to bowiem bezpośredni wpływ na wysokość przyszłej emerytury oraz uprawnienia do świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 • Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne gwarantuje menedżerom nabycie uprawnień emerytalnych.
 • Wysokość składek zależy od formy zatrudnienia - działalność gospodarcza czy stosunek pracy.
 • Minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne wynosi 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
 • Odprowadzanie składek ma bezpośredni wpływ na wysokość przyszłej emerytury menedżera.

Czytaj więcej: Jak uzyskać dofinansowanie na kasę fiskalną? Wsparcie dla firm

Składka zdrowotna od kontraktu menedżerskiego - jak obliczać?

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne, na menedżerach zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego ciąży również obowiązek opłacania składki zdrowotnej. Jest to danina niezbędna do finansowania powszechnego systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce.

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od formy zatrudnienia menedżera. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej składkę oblicza się od dochodu ustalonego według przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składka ta nie może być jednak niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia.

Menedżerowie zatrudnieni na podstawie stosunku pracy odprowadzają natomiast składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru. Stanowi ją ich wynagrodzenie ze stosunku pracy pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek, określoną w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Prawidłowe naliczanie i terminowe odprowadzanie składki zdrowotnej umożliwia menedżerom oraz ich rodzinom korzystanie z bezpłatnej opieki zdrowotnej finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. To jeden z najistotniejszych obowiązków wynikających z ubezpieczenia menedżerskiego w ZUS.

Kontrakt menedżerski a ubezpieczenie wypadkowe w ZUS

Na menedżerach zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego spoczywa dodatkowo obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie wypadkowe. Są one niezbędne do zapewnienia ochrony w razie zaistnienia wypadku przy pracy lub wystąpienia choroby zawodowej.

W sytuacji gdy kontrakt menedżerski jest traktowany jako podstawa prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, wówczas ubezpieczenie wypadkowe jest dobrowolne. Menedżer sam decyduje, czy chce podlegać temu ubezpieczeniu i w związku z tym odprowadzać stosowne składki.

Odmiennie wygląda sytuacja, gdy kontrakt menedżerski jest klasyfikowany jako stosunek pracy. W takim przypadku zarówno pracodawca, jak i pracownik są obowiązkowo objęci ubezpieczeniem wypadkowym. Wysokość składek jest ustalana na podstawie stopnia ryzyka związanego z wykonywaną pracą.

Dzięki podleganiu ubezpieczeniu wypadkowemu menedżerowie mogą liczyć na świadczenia pieniężne w razie wystąpienia zdarzenia losowego w trakcie wykonywania obowiązków służbowych. Zapewnia to dodatkową ochronę ich oraz ich rodzin.

Podsumowanie

Zdjęcie Kontrakt menedżerski a ZUS - Zasady ubezpieczeń dla menedżerów

Dla osób zatrudnionych na podstawie kontraktu menedżerskiego niezwykle istotną kwestią jest podleganie ubezpieczeniom społecznym w ZUS. Zasady ubezpieczenia menedżerskiego różnią się w zależności od formy zatrudnienia – etatu czy działalności gospodarczej. Wyznaczają one obowiązek odprowadzania składek m.in. na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe oraz zdrowotne.

Prawidłowe rozliczanie się z ZUS dla menedżerów ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im ochrony ubezpieczeniowej i gwarancji zabezpieczenia społecznego. Systematyczne odprowadzanie składek warunkuje nabycie przez menedżerów uprawnień do świadczeń w ramach poszczególnych ubezpieczeń menedżerskich, takich jak np. emerytura, zasiłki czy bezpłatna opieka zdrowotna.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Tak, kontrakt menedżerski wiąże się z obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jest to równoznaczne z koniecznością podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wysokość składek na ubezpieczenie emerytalne uzależniona jest od formy zatrudnienia menedżera. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podstawą jest zadeklarowana kwota, nie niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Dla stosunku pracy podstawą jest wynagrodzenie.

Menedżer prowadzący działalność gospodarczą odprowadza składkę zdrowotną od dochodu wg przepisów o podatku dochodowym, nie niższą niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Przy stosunku pracy składka wynosi 9% podstawy wymiaru pomniejszonej o kwotę zmniejszającą podatek.

Przy kontrakcie menedżerskim traktowanym jako działalność gospodarcza ubezpieczenie wypadkowe jest dobrowolne. W przypadku stosunku pracy zarówno menedżer, jak i jego pracodawca są objęci tym ubezpieczeniem obowiązkowo.

Dodatkowo od kontraktu menedżerskiego mogą być pobierane składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Dotyczy to jednak tylko sytuacji, gdy kontrakt jest traktowany jak stosunek pracy, a nie działalność gospodarcza.

Zobacz więcej