kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Księgowanie leasingu - Jak prawidłowo księgować leasing finansowy?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Księgowanie leasingu - Jak prawidłowo księgować leasing finansowy?

Księgowanie leasingu - Jak prawidłowo księgować leasing finansowy?

Spis treści

Księgowanie leasingu to proces ewidencjonowania operacji związanych z najmem długoterminowym środków trwałych. Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą i korzystasz z leasingu finansowego, musisz stosować odpowiednie zasady księgowe. W tym artykule wyjaśnimy, jak prawidłowo księgować leasing finansowy, opisując kluczowe kwestie, takie jak ujęcie w księgach, podatek VAT oraz zalety i wady tego rozwiązania.

Kluczowe wnioski:
 • Leasing finansowy to forma długoterminowego najmu środków trwałych, które są traktowane jak aktywa firmy.
 • Przedmiot leasingu finansowego należy ująć w księgach rachunkowych jako środek trwały oraz zobowiązanie finansowe.
 • Opłaty leasingowe składają się z części kapitałowej i odsetkowej, które należy rozliczać odrębnie.
 • Przy leasingu finansowym można odliczyć pełny VAT, pod warunkiem spełnienia określonych wymogów.
 • Leasing finansowy może być korzystny ze względu na brak angażowania własnego kapitału i możliwość odliczenia kosztów.

Księgowanie leasingu - Jak rozpoznać rodzaj leasingu?

Księgowanie leasingu wymaga właściwej kwalifikacji umowy jako leasingu finansowego lub operacyjnego. To kluczowe rozróżnienie, które determinuje sposób ujęcia transakcji w księgach rachunkowych. Oto kilka wskazówek, jak rozpoznać rodzaj leasingu:

Leasing finansowy zazwyczaj występuje, gdy spełnione są następujące warunki: okres leasingu obejmuje większą część ekonomicznego okresu użytkowania składnika aktywów, obecna wartość opłat leasingowych stanowi prawie pełną wartość godziwą przedmiotu leasingu, a po zakończeniu umowy własność przechodzi na leasingobiorcę.

Z kolei w przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca zachowuje znaczącą część ryzyka i korzyści związanych z własnością. Okres leasingu jest znacznie krótszy niż ekonomiczny okres użytkowania składnika aktywów, a opłaty leasingowe nie pokrywają w pełni wartości godziwej przedmiotu leasingu.

Odpowiednie rozróżnienie rodzaju leasingu jest kluczowe, ponieważ ich księgowanie leasingu przebiega w zupełnie odmienny sposób i ma różne konsekwencje dla rachunkowości i rozliczeń podatkowych firmy.

Księgowanie leasingu - Skutki księgowe leasingu operacyjnego

W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu nie jest ujmowany w aktywach firmy leasingobiorcy. Zamiast tego, opłaty leasingowe traktowane są jako koszt i odnoszone są w rachunku zysków i strat w okresach, których dotyczą.

Po stronie leasingobiorcy w księgach rachunkowych nie występują żadne dodatkowe zapisy dotyczące samego przedmiotu leasingu. Jedyne wymagane zapisy to comiesięczne ujmowanie kosztów związanych z opłatami leasingowymi oraz rozliczeń podatku VAT.

Z kolei leasingodawca ujmuje przedmiot leasingu operacyjnego jako składnik swojego majątku trwałego i dokonuje jego amortyzacji. Otrzymywane opłaty leasingowe traktowane są jako przychód operacyjny.

Księgowanie leasingu operacyjnego jest więc znacznie prostsze niż w przypadku leasingu finansowego. Jednak należy pamiętać o prawidłowej kwalifikacji umowy, aby nie narazić się na ryzyko sporów z organami podatkowymi.

 • Opłaty leasingowe są wpisywane jako koszty w rachunku zysków i strat.
 • Przedmiot leasingu operacyjnego nie jest ujmowany w aktywach leasingobiorcy.
 • Leasingodawca ujmuje przedmiot leasingu jako składnik swojego majątku trwałego.
 • Kluczowe jest prawidłowe rozróżnienie między leasingiem operacyjnym a finansowym.

Czytaj więcej: Data wykonania usługi a data faktury - Ważne terminy fakturowania

Księgowanie leasingu - Ujęcie leasingu finansowego w księgach

Księgowanie leasingu finansowego jest bardziej skomplikowane niż w przypadku leasingu operacyjnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiot leasingu finansowego musi być ujmowany w aktywach leasingobiorcy, a opłaty rozliczane są w dwóch pozycjach – kapitałowej i odsetkowej.

Na początku obowiązywania umowy leasingu finansowego, leasingobiorca wprowadza do ksiąg rachunkowych przedmiot leasingu po stronie aktywów oraz zobowiązanie finansowe w tej samej wartości. Następnie, z każdą opłatą leasingową, zmniejsza się wartość zobowiązania, a część odsetkowa tej opłaty jest księgowana jako koszt okresów, których dotyczy.

Warto także pamiętać o obowiązku naliczania i ewidencjonowania amortyzacji dla przedmiotu leasingu finansowego według przyjętych stawek amortyzacyjnych. Po zakończeniu umowy i przeniesieniu własności przedmiotu leasingu, dokonuje się wyksięgowania pozostałej wartości netto i zobowiązania finansowego.

Prawidłowe księgowanie leasingu finansowego wymaga zachowania szczególnej staranności oraz przestrzegania zasad rachunkowości i rozliczeń podatkowych. W razie wątpliwości, warto zasięgnąć porady eksperta księgowego.

Księgowanie leasingu - Opłaty leasingowe a VAT

Kwestia rozliczania podatku VAT przy księgowaniu leasingu zależy od rodzaju leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego, podmiot gospodarczy zobowiązany jest do rozliczania VAT wyłącznie od rat leasingowych zgodnie z zasadami ogólnymi.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku leasingu finansowego. Na początku obowiązywania umowy leasingobiorca ma obowiązek zapłaty pełnej kwoty podatku VAT od wartości początkowej przedmiotu leasingu. Może jednak odliczyć ten podatek naliczony od podatku należnego, jeśli spełnione są określone warunki.

Następnie, w okresie trwania umowy leasingu finansowego, poszczególne raty są rozdzielane na część kapitałową i odsetkową. Część kapitałowa nie jest opodatkowana VAT, natomiast część odsetkowa podlega już opodatkowaniu tym podatkiem.

Prawidłowe rozliczanie VAT od opłat leasingowych jest niezwykle istotne, aby nie narazić się na sankcje z tytułu uchybień podatkowych. W razie wątpliwości, warto skonsultować się z doradcą podatkowym lub księgowym.

 • Przy leasingu operacyjnym VAT rozliczany jest od każdej raty leasingowej.
 • W leasingu finansowym płaci się VAT od wartości początkowej przedmiotu leasingu.
 • Następnie VAT rozliczany jest od części odsetkowej rat leasingowych.
 • Prawidłowe rozliczanie VAT jest kluczowe dla uniknięcia sankcji podatkowych.

Księgowanie leasingu - Zalety i wady leasingu finansowego

Zdjęcie Księgowanie leasingu - Jak prawidłowo księgować leasing finansowy?

Leasing finansowy jest często wybieraną formą finansowania inwestycji w środki trwałe. Wiąże się jednak zarówno z pewnymi zaletami, jak i wadami, które należy rozważyć przed podjęciem decyzji.

Podsumowanie

Księgowanie leasingu finansowego obejmuje ujęcie przedmiotu leasingu w aktywach firmy oraz zobowiązania finansowego. Raty leasingowe rozdzielane są na część kapitałową i odsetkową, a także uwzględniane są odpisy amortyzacyjne. Wymaga to staranności i przestrzegania przepisów rachunkowych oraz podatkowych.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku leasingu operacyjnego, gdzie leasing księgowy polega na ujmowaniu opłat leasingowych jako kosztów w rachunku zysków i strat. Przedmiot leasingu nie jest ujmowany w aktywach, co upraszcza księgowanie leasingu, ale ma również inne konsekwencje podatkowe.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej