kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Nota uznaniowa wzór - Jak wypełnić notę uznaniową krok po kroku?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Nota uznaniowa wzór - Jak wypełnić notę uznaniową krok po kroku?

Nota uznaniowa wzór - Jak wypełnić notę uznaniową krok po kroku?

Spis treści

Nota uznaniowa wzór - elementy i wymagania Krok 1: Dane sprzedawcy i nabywcy w nocie uznaniowej Krok 2: Określenie przedmiotu noty uznaniowej wzór Nota uznaniowa wzór - prawidłowe określenie kwoty Miejsce i data wystawienia noty uznaniowej - wzór Podpis wystawcy na wzorze noty uznaniowej

Nota uznaniowa wzór - elementy i wymagania

Nota uznaniowa to dokument potwierdzający uznanie przez kontrahenta określonej należności. Nota uznaniowa stanowi dowód księgowy, dlatego powinna zawierać niezbędne elementy i spełniać określone wymagania formalne. Poprawnie wystawiony wzór noty uznaniowej jest podstawą do ujęcia zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych.

Elementy, które powinien zawierać wzór noty uznaniowej, to przede wszystkim dane identyfikujące wystawcę i odbiorcę, przedmiot uznania oraz kwotę wraz z datą. Nota uznaniowa powinna być sporządzona w sposób czytelny i trwały, najlepiej na papierze firmowym wystawcy. Istotne jest także, aby nota uznaniowa była podpisana przez osobę upoważnioną do jej wystawienia.

Wystawiając notę uznaniową, należy pamiętać o prawidłowym określeniu jej przedmiotu. Może to być np. uznanie reklamacji towaru, przyznanie rabatu lub skonta czy też korekta wcześniej wystawionej faktury. Przedmiot uznania powinien być opisany precyzyjnie, tak aby nie budził wątpliwości odbiorcy noty uznaniowej.

Kwota uznania musi być wyrażona w walucie, w której prowadzona jest ewidencja księgowa wystawcy. Jeśli nota uznaniowa dotyczy transakcji w walucie obcej, należy przeliczyć ją na walutę krajową według odpowiedniego kursu. Data wystawienia noty uznaniowej jest istotna z punktu widzenia momentu ujęcia zdarzenia w księgach rachunkowych.

Krok 1: Dane sprzedawcy i nabywcy w nocie uznaniowej

Pierwszym krokiem przy wystawianiu noty uznaniowej jest umieszczenie danych identyfikujących sprzedawcę i nabywcę. W przypadku sprzedawcy (wystawcy noty) należy podać pełną nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Jeśli wystawcą jest osoba fizyczna, zamiast nazwy firmy podaje się imię i nazwisko.

Dane nabywcy (odbiorcy noty uznaniowej) również powinny zawierać pełną nazwę firmy, adres oraz NIP. W sytuacji, gdy odbiorcą jest konsument, wystarczy podać jego imię, nazwisko i adres zamieszkania. Prawidłowe określenie danych obu stron jest kluczowe dla ważności noty uznaniowej jako dokumentu księgowego.

Warto zwrócić uwagę na poprawność i aktualność danych adresowych. W przypadku zmiany siedziby firmy lub miejsca zamieszkania należy uwzględnić to w nocie uznaniowej. Błędne lub nieaktualne dane mogą utrudnić identyfikację stron transakcji i rodzić problemy na etapie księgowania.

Dane sprzedawcy i nabywcy umieszcza się zazwyczaj w górnej części noty uznaniowej, w sposób przejrzysty i czytelny. Można je rozdzielić tabelą lub umieścić jedno pod drugim, pamiętając o zachowaniu odpowiednich odstępów. Ważne, aby układ danych był intuicyjny i pozwalał na szybką identyfikację stron.

Czytaj więcej: Data wykonania usługi a data faktury - Ważne terminy fakturowania

Krok 2: Określenie przedmiotu noty uznaniowej wzór

Kolejnym krokiem przy wypełnianiu noty uznaniowej jest precyzyjne określenie jej przedmiotu. W zależności od sytuacji może to być np. uznanie reklamacji wadliwego towaru, przyznanie rabatu handlowego, korekta błędnie wystawionej faktury czy też zwrot nadpłaty.

Opisując przedmiot noty uznaniowej, należy wskazać, czego konkretnie dotyczy uznanie. W przypadku reklamacji towaru trzeba podać jego nazwę, ilość, numer faktury zakupu oraz przyczynę reklamacji. Przy rabatach i skontach warto zaznaczyć, jakiego okresu rozliczeniowego lub transakcji dotyczą.

Jeśli nota uznaniowa jest wystawiana do faktury korygującej, należy wskazać jej numer oraz datę wystawienia. W sytuacji zwrotu nadpłaty trzeba określić, z jakiego tytułu powstała nadpłata oraz za jaki okres. Im dokładniej opisany będzie przedmiot uznania, tym mniejsze ryzyko nieporozumień na linii wystawca - odbiorca.

Warto pamiętać, że od precyzyjnego określenia przedmiotu noty uznaniowej zależy poprawność ujęcia zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Dlatego należy zadbać, aby opis był na tyle szczegółowy, by nie budził wątpliwości co do charakteru uznania i pozwalał na prawidłową kwalifikację księgową.

 • Reklamacja towaru - podaj nazwę, ilość, numer faktury zakupu, przyczynę reklamacji
 • Rabat handlowy - wskaż, którego okresu lub transakcji dotyczy
 • Korekta faktury - podaj numer i datę faktury korygującej
 • Zwrot nadpłaty - określ tytuł i okres nadpłaty

Nota uznaniowa wzór - prawidłowe określenie kwoty

Istotnym elementem noty uznaniowej jest prawidłowe określenie kwoty uznania. Kwota ta powinna być wyrażona w walucie, w jakiej prowadzona jest ewidencja księgowa wystawcy. W przypadku transakcji walutowych konieczne jest przeliczenie kwoty uznania na walutę krajową według odpowiedniego kursu.

Kwotę uznania należy wpisać cyframi oraz słownie, aby uniknąć pomyłek i nieporozumień. Warto zwrócić uwagę na poprawność obliczeń, szczególnie gdy nota uznaniowa dotyczy rabatów, skont czy korekt faktur. Błędnie wyliczona kwota może skutkować koniecznością wystawienia kolejnej noty korygującej.

Jeśli nota uznaniowa dotyczy częściowego uznania należności, należy to wyraźnie zaznaczyć. W takiej sytuacji trzeba podać zarówno kwotę części uznanej, jak i kwotę pozostałą do zapłaty. Dzięki temu odbiorca noty będzie miał jasność co do stanu rozliczeń z wystawcą.

Określając kwotę uznania, warto pamiętać o zasadach zaokrąglania. Zazwyczaj stosuje się zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku, chyba że uzgodniono inaczej. Poprawne wyliczenie i wpisanie kwoty uznania jest kluczowe dla prawidłowego zaksięgowania zdarzenia gospodarczego po stronie wystawcy i odbiorcy noty.

Miejsce i data wystawienia noty uznaniowej - wzór

Wystawiając notę uznaniową, nie można zapomnieć o wpisaniu miejsca i daty jej sporządzenia. Miejsce wystawienia to zazwyczaj siedziba firmy wystawcy lub miejsce prowadzenia przez niego działalności. W przypadku osoby fizycznej będzie to jej miejsce zamieszkania.

Data wystawienia noty uznaniowej jest istotna z punktu widzenia momentu ujęcia zdarzenia gospodarczego w księgach rachunkowych. Co do zasady, data ta powinna być zgodna z datą uznania należności przez wystawcę. Jeśli nota jest wystawiana np. do faktury korygującej, warto zachować zgodność dat obu dokumentów.

Wzór noty uznaniowej powinien zawierać miejsce na wpisanie daty słownie, np. "Warszawa, dnia...". Miesiąc najlepiej wpisywać słownie, aby uniknąć pomyłek wynikających z różnych formatów zapisu daty (DD/MM/RRRR czy MM/DD/RRRR). Rok można zapisać cyframi, pamiętając o podaniu pełnego czterocyfrowego zapisu.

Warto zwrócić uwagę, aby data wystawienia noty uznaniowej nie była wcześniejsza niż data zdarzenia gospodarczego, którego nota dotyczy. Nota nie może być wystawiona "wstecz", gdyż mogłoby to skutkować błędami w ewidencji księgowej i problemami w razie ewentualnej kontroli.

 • Wpisz miejsce wystawienia - siedzibę firmy lub miejsce zamieszkania
 • Podaj datę wystawienia noty - najlepiej zgodną z datą uznania należności
 • Wpisz datę słownie, miesiąc również słownie, rok cyframi (DD miesiąc RRRR)
 • Pamiętaj, aby data noty nie była wcześniejsza niż data uznawanej transakcji

Podpis wystawcy na wzorze noty uznaniowej

Ostatnim, ale bardzo istotnym elementem noty uznaniowej jest podpis osoby upoważnionej do jej wystawienia. Najczęściej będzie to osoba reprezentująca firmę wystawcy, np. właściciel, prezes zarządu czy główny księgowy. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność nota powinna być podpisana przez tę osobę.

Podpis na nocie uznaniowej powinien być własnoręczny, czytelny i złożony w sposób trwały. Nie wystarczy sama parafka czy inicjały - podpis musi pozwalać na identyfikację osoby, która go złożyła. Obok podpisu warto przystawić firmową pieczątkę, o ile wystawca takową posiada.

Wystawca noty uznaniowej może upoważnić inną osobę do podpisania dokumentu w jego imieniu. W takiej sytuacji konieczne jest dołączenie do noty stosownego pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie danej osoby do działania w imieniu wystawcy.

Wzór noty uznaniowej powinien zawierać wyraźne miejsce na złożenie podpisu wraz z odręcznym dopiskiem "Wystawił:/Wystawiła:" lub podobnym. Można też dodatkowo wpisać imię, nazwisko i stanowisko osoby podpisującej, dla pełniejszej identyfikacji. Podpisana nota uznaniowa stanowi ważne i kompletne potwierdzenie uznania należności przez wystawcę.

Nota uznaniowa - jak ją wystawić i wypełnić?

Nota uznaniowa to istotny dokument księgowy, który potwierdza uznanie należności przez kontrahenta. Aby poprawnie wystawić notę uznaniową, należy użyć odpowiedniego wzoru, np. w formacie Word. Przykład noty uznaniowej powinien zawierać niezbędne elementy, takie jak dane sprzedawcy i nabywcy, przedmiot uznania oraz prawidłowo określoną kwotę.

Krok po kroku wypełniając notę uznaniową, trzeba pamiętać o precyzyjnym opisie przedmiotu uznania, podaniu kwoty cyframi i słownie oraz umieszczeniu daty i miejsca wystawienia. Poprawnie sporządzona nota uznaniowa, podpisana przez upoważnioną osobę, stanowi podstawę do zaksięgowania zdarzenia gospodarczego zarówno u wystawcy, jak i odbiorcy noty. Warto zadbać o każdy szczegół, aby uniknąć błędów i nieporozumień.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej