kartkownik.plarrow right†Poradyarrow right†Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

19.06.2024

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Spis treści

Mandat kto wystawia? Mandaty są jedną z form kar administracyjnych, które mogą zostać nałożone przez uprawnione służby na osoby dopuszczające się różnego rodzaju wykroczeń. Otrzymanie mandatu może być sporym zaskoczeniem i nieprzyjemną niespodzianką, zwłaszcza jeśli nie mamy świadomości, kto ma prawo je wystawiać i za jakie przewinienia. Warto zatem bliżej przyjrzeć się temu tematowi, aby nie tylko poznać swoje prawa, ale także unikać potencjalnych mandatów w przyszłości.

Kluczowe wnioski
 • Mandaty mogą być wystawiane przez różne służby, takie jak Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego.
 • Najczęstszymi przyczynami otrzymania mandatu są wykroczenia drogowe, takie jak przekroczenie prędkości, nieuważna jazda czy nieprawidłowe parkowanie.
 • Można również otrzymać mandat za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, np. za zakłócanie spokoju, drobne kradzieże lub spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.
 • W niektórych przypadkach możliwe jest zakwestionowanie mandatu i złożenie zażalenia na decyzję służb.
 • Znajomość przepisów i sytuacji, w których grozi otrzymanie mandatu, może pomóc w uniknięciu niepotrzebnych kar finansowych.

Kto może wystawić mandat - Lista uprawnioñych funkcjonariuszy

Przede wszystkim należy pamiętać, że mandaty mogą być wystawiane wyłącznie przez upoważnionych funkcjonariuszy określonych służb mundurowych. Wbrew niektórym przekonaniom, przeciętny obywatel nie ma prawa nakładać na kogokolwiek takich kar.

Główną grupą uprawnioną do wystawiania mandatów są funkcjonariusze Policji. Podczas rutynowych kontroli drogowych lub interwencji, mogą oni ukarać stosownym mandatem każdą osobę dopuszczającą się wykroczenia.

Inną służbą posiadającą takie uprawnienia jest Straż Graniczna. Ich kompetencje obejmują możliwość nakładania mandatów na osoby naruszające przepisy podczas przekraczania granicy państwowej lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Ponadto, mandaty mogą być wystawiane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, Straży Leśnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz innych organów administracji publicznej, ale tylko w zakresie ich kompetencji i na określonych przez prawo zasadach.

Rodzaje mandatõw wydawanych przez policję za wykroczenia drogowe

Jedną z najbardziej powszechnych przyczyn otrzymania mandatu są wykroczenia drogowe. W tym obszarze Policja dysponuje szerokimi uprawnieniami do karania kierowców za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego.

Najczęściej spotykane mandaty wystawiane przez policjantów to te za przekroczenie dozwolonej prędkości. Wysokość kary uzależniona jest od stopnia przekroczenia limitu prędkości i może wahać się od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Innym popularnym powodem otrzymania mandatu jest nieuważna lub nieodpowiedzialna jazda, zagrażająca bezpieczeństwu innych uczestników ruchu. Obejmuje to między innymi nieprawidłowe wykonywanie manewrów, niezachowanie odpowiedniej odległości czy stwarzanie zagrożenia dla pieszych.

Kolejną częstą przyczyną są wykroczenia związane z parkowaniem, takie jak parkowanie w niedozwolonych miejscach, nieuiszczenie opłaty za parkowanie lub przekroczenie dopuszczalnego czasu postoju. Mandaty w takich sytuacjach są zazwyczaj niższe, ale mogą być kumulowane w przypadku recydywy.

 • Przekroczenie dozwolonej prędkości
 • Nieodpowiedzialna i niebezpieczna jazda
 • Nieprawidłowe parkowanie
 • Brak ważnych dokumentów lub uprawnień

Czytaj więcej: Charakterystyka spółek - Rodzaje i cechy spółek prawa handlowego

Mandat wystawiony przez Straż Graniczną - za jakie przewinienia

Straż Graniczna, jako formacja odpowiedzialna za ochronę granic państwowych, również dysponuje uprawnieniami do nakładania mandatów w określonych sytuacjach.

Jednym z głównych powodów wystawienia mandatu przez Straż Graniczną jest próba nielegalnego przekroczenia granicy lub usiłowanie jej przekroczenia poza wyznaczonymi przejściami granicznymi. Takie zachowanie traktowane jest jako poważne naruszenie prawa i może skutkować wysoką grzywną.

Kolejnym przewinieniem, za które można otrzymać mandat od Straży Granicznej, jest nielegalne wprowadzanie na teren kraju towarów podlegających ograniczeniom lub opłatom celnym. Dotyczy to zarówno próby przemytu, jak i niedopełnienia formalności związanych z odprawą celną.

Ponadto, funkcjonariusze Straży Granicznej mogą nakładać mandaty za naruszenie przepisów dotyczących pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Obejmuje to między innymi przekroczenie terminu ważności wizy lub zezwolenia na pobyt tymczasowy.

Mandat za wykroczenia przeciwko Porządkowi Publicznemu - Przykłady

Zdjęcie Od kogo można dostać mandat - Kto wystawia mandaty i za co?

Oprócz wykroczeń drogowych i granicznych, mandaty mogą być również nakładane za naruszenie porządku publicznego. W tym przypadku uprawnienia do karania mają przede wszystkim funkcjonariusze Policji oraz Straży Miejskiej.

Jednym z przykładów takiego wykroczenia jest zakłócanie spokoju lub porządku w miejscu publicznym. Obejmuje to między innymi głośne zachowanie, awantury, używanie wulgarnych słów czy spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych.

Kolejnym przewinieniem, za które można otrzymać mandat, są drobne kradzieże lub przywłaszczenia cudzej rzeczy o niewielkiej wartości. Dotyczy to sytuacji, gdy wartość skradzionego mienia nie przekracza określonej kwoty.

Mandaty mogą być również nakładane za zaśmiecanie miejsc publicznych, niszczenie lub zanieczyszczanie cudzej własności, a także za drobne akty wandalizmu, takie jak mazanie po ścianach czy niszczenie infrastruktury miejskiej.

 • Zakłócanie spokoju i porządku publicznego
 • Drobne kradzieże i przywłaszczenia
 • Zaśmiecanie, niszczenie lub zanieczyszczanie
 • Akty wandalizmu

Inne mandaty wystawiane przez służby - Straż Miejska, Inspekcja Transportu Drogowego

Poza Policją i Strażą Graniczną, istnieją również inne służby uprawnione do nakładania mandatów w określonych przypadkach.

Straż Miejska, działająca na terenie miast i gmin, ma kompetencje do karania mandatami za wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu, takie jak zaśmiecanie czy zakłócanie spokoju. Ponadto, funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą wystawiać mandaty za nieprawidłowe parkowanie na drogach gminnych.

Inspekcja Transportu Drogowego jest natomiast organem kontrolującym przestrzeganie przepisów przez przewoźników drogowych. W związku z tym, inspektorzy ITD mają prawo nakładać mandaty na kierowców pojazdów ciężarowych i autobusów za naruszenia przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, tachografów czy stanu technicznego pojazdów.

Podsumowanie

Kwestia tego, od kogo można dostać mandat, jest ściśle regulowana przez prawo. Uprawnionymi do wystawiania mandatów są funkcjonariusze określonych służb, takich jak Policja, Straż Graniczna, Straż Miejska czy Inspekcja Transportu Drogowego. Każda z tych formacji może nakładać kary pieniężne za naruszenia przepisów w zakresie swojej jurysdykcji.

Ważne jest, aby znać sytuacje, w których kto wystawia mandaty oraz jakie konsekwencje mogą wiązać się z konkretnym przewinieniem. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kar finansowych i zachować świadomość swoich praw jako obywatela. Pamiętajmy, że w określonych przypadkach istnieje możliwość kwestionowania mandatu i składania odwołań.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej