kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem - Wzór i zasady wypełniania
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem - Wzór i zasady wypełniania

Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem - Wzór i zasady wypełniania

Spis treści

Oświadczenie cudzoziemca o prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Polski to obowiązkowy dokument dla obcokrajowców prowadzących spółkę lub działalność gospodarczą w naszym kraju. Jeśli jesteś cudzoziemcem i planujesz założyć firmę w Polsce, ten artykuł wyjaśni Ci, czym jest to oświadczenie, kto i kiedy musi je złożyć oraz jak wypełnić i zgłosić ten dokument zgodnie z polskimi przepisami.

Kluczowe wnioski:
 • Oświadczenie cudzoziemca o prowadzeniu działalności to obowiązkowy dokument dla obcokrajowców zakładających firmę w Polsce. Jego złożenie jest wymagane przed rozpoczęciem działalności gospodarczej.
 • Dokument ten musi zostać złożony w właściwym urzędzie wojewódzkim w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności.
 • Oświadczenie zawiera dane identyfikacyjne cudzoziemca, rodzaj prowadzonej działalności oraz informacje o siedzibie firmy.
 • Nieprawidłowe wypełnienie oświadczenia lub brak jego złożenia w terminie może skutkować karami finansowymi.
 • W artykule znajdziesz wzór oświadczenia oraz wskazówki krok po kroku dotyczące jego prawidłowego wypełnienia.

Czym jest oświadczenie cudzoziemcy o prowadzeniu działalności

Oświadczenie cudzoziemca o prowadzeniu działalności gospodarczej to obowiązkowy dokument, który muszą złożyć wszyscy obcokrajowcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Polski. Jest to wymóg prawny, który ma na celu potwierdzenie, że dana osoba z obywatelstwem innym niż polskie prowadzi legalną działalność gospodarczą w naszym kraju.

Dokument ten zawiera podstawowe informacje o cudzoziemcu, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia, obywatelstwo oraz dane dotyczące prowadzonej przez niego działalności gospodarczej - np. formę prawną, przedmiot działalności, adres siedziby firmy. Jest to swego rodzaju rejestracja cudzoziemców prowadzących biznes w Polsce.

Warto podkreślić, że oświadczenie cudzoziemca nie zastępuje innych formalności związanych z zakładaniem i prowadzeniem firmy, takich jak wpis do CEIDG, założenie numeru NIP czy REGON. Jest to odrębny obowiązek nałożony na obcokrajowców przez polskie przepisy.

Złożenie tego oświadczenia jest niezwykle istotne, ponieważ jego brak lub podanie w nim nieprawdziwych informacji może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Dlatego też tak ważne jest prawidłowe wypełnienie tego dokumentu zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Kto może złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej

Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium Polski muszą złożyć wszyscy cudzoziemcy, którzy zamierzają prowadzić lub już prowadzą działalność gospodarczą w naszym kraju. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i reprezentantów firm zagranicznych otwierających spółkę cudzoziemca w Polsce.

Obowiązek ten dotyczy obcokrajowców niezależnie od tego, czy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, czy spoza UE. Jedynym wyjątkiem są obywatele Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Konfederacji Szwajcarskiej, którzy mogą prowadzić działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy i nie muszą składać tego oświadczenia.

Jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki, wówczas obowiązek złożenia oświadczenia spoczywa na wszystkich cudzoziemcach będących wspólnikami, członkami zarządu lub prokurentami danej spółki. W przypadku spółek kapitałowych z większą liczbą udziałowców, oświadczenie musi złożyć każdy cudzoziemiec posiadający powyżej 25% udziałów lub akcji w spółce.

 • Oświadczenie muszą złożyć wszyscy cudzoziemcy prowadzący działalność gospodarczą w Polsce jako osoby fizyczne.
 • W przypadku spółek, oświadczenie składają cudzoziemcy będący wspólnikami, członkami zarządu lub prokurentami.
 • W spółkach kapitałowych oświadczenie składają cudzoziemcy posiadający powyżej 25% udziałów lub akcji.
 • Obowiązek ten nie dotyczy obywateli EOG oraz Szwajcarii.

Czytaj więcej: Doradca podatkowy cennik - Ile kosztują usługi doradztwa podatkowego?

Wymagania formalne dla oświadczenia cudzoziemca o prowadzeniu firmy

Wzór oświadczenia cudzoziemca o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz jego wymagania formalne są ściśle określone w przepisach prawa. Dokument ten musi zawierać szereg istotnych informacji, takich jak:

- Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia cudzoziemca, obywatelstwo, numer PESEL (jeśli został nadany), seria i numer dokumentu podróży (np. paszportu).
- Rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej oraz kod PKD.
- Forma prawna prowadzonej działalności (np. osoba fizyczna, spółka z o.o.).
- Adres siedziby firmy oraz jej numer identyfikacji podatkowej NIP.
- Data rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski.

Ponadto, oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej, na specjalnie przeznaczonym do tego celu formularzu. Należy je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w urzędzie wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę firmy.

Do oświadczenia należy dołączyć kopie dokumentów tożsamości, aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do CEIDG. Dokumenty w języku obcym muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Opłata za złożenie oświadczenia wynosi obecnie 340 zł.

Wzór oświadczenia cudzoziemca o działalności gospodarczej w Polsce

Zdjęcie Oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem - Wzór i zasady wypełniania

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji udostępnia na swojej stronie internetowej wzór oświadczenia cudzoziemca o prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce. Formularz ten można pobrać w formacie PDF lub DOC i wypełnić na komputerze bądź odręcznie.

Sam formularz oświadczenia nie jest zbyt obszerny i liczy zaledwie kilka stron. Oprócz danych personalnych cudzoziemca i informacji o prowadzonej działalności, zawiera on także pouczenie o obowiązku jego składania, terminach oraz konsekwencjach za nieprzestrzeganie przepisów.

Warto jednak pamiętać, że wzór oświadczenia cudzoziemiec musi zostać wypełniony bardzo starannie i zgodnie z rzeczywistym stanem faktycznym. Wszelkie błędy, nieprawdziwe informacje czy braki w dokumentacji mogą skutkować daleko idącymi konsekwencjami prawnymi.

Podsumowanie

Wypełnienie wzoru oświadczenia cudzoziemca o prowadzeniu działalności gospodarczej jest obowiązkowe dla obcokrajowców zakładających firmę w Polsce. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i spółek cudzoziemców. Dokument ten zawiera kluczowe zasady dotyczące Twojej firmy, więc warto poświęcić czas na staranne wypełnienie oświadczenia zgodnie z wymogami prawnymi.

Oświadczenie musi zostać złożone w odpowiednim urzędzie wojewódzkim w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Pomocy w jego prawidłowym przygotowaniu może udzielić Ci specjalista, np. prawnik czy doradca podatkowy. Pamiętaj, że rzetelne wypełnienie wszystkich wymaganych informacji pozwoli Ci uniknąć potencjalnych konsekwencji prawnych i finansowych w przyszłości.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Fryzjer PKD - Jaki kod PKD dla działalności fryzjerskiej?
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Oświadczenie to obowiązkowy dokument dla wszystkich cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium Polski. Dotyczy to zarówno osób fizycznych, jak i zagranicznych spółek lub innych podmiotów gospodarczych założonych przez obcokrajowców.

Oświadczenie składa się we właściwym urzędzie wojewódzkim, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo, dla firm z siedzibą w Warszawie, będzie to Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Oświadczenie cudzoziemca musi zostać złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Termin ten jest bezwzględny i jego przekroczenie wiąże się z konsekwencjami prawnymi.

Do oświadczenia cudzoziemca należy dołączyć kopie dokumentów tożsamości (np. paszportu), aktualny odpis z KRS lub wpis do CEIDG oraz tłumaczenia przysięgłe dokumentów obcojęzycznych na język polski.

Niezłożenie oświadczenia lub podanie w nim nieprawdziwych danych stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny. W poważniejszych przypadkach cudzoziemiec może zostać pozbawiony prawa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

Zobacz więcej