kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Protokół likwidacji - Wzór dokumentu do likwidacji środka trwałego
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Protokół likwidacji - Wzór dokumentu do likwidacji środka trwałego

Protokół likwidacji - Wzór dokumentu do likwidacji środka trwałego

Spis treści

Protokół likwidacji jest formalnym dokumentem wymaganym do udokumentowania procesu likwidacji środka trwałego w firmie. Gdy maszyna, urządzenie lub inny składnik majątku trwałego przestaje być użyteczny lub zostaje wycofany z użytku, konieczne jest przeprowadzenie oficjalnej procedury likwidacji i sporządzenie protokołu likwidacji. Zawiera on kluczowe informacje dotyczące likwidowanego środka trwałego, takie jak jego specyfikacja, przyczyny likwidacji i szczegóły związane z procedurą. Protokół ten stanowi ważny dowód księgowy i prawny potwierdzający zakończenie użytkowania danego składnika majątku.

Kluczowe wnioski:
 • Protokół likwidacji jest formalnym dokumentem wymaganym w procesie likwidacji środków trwałych.
 • Zawiera szczegółowe informacje na temat likwidowanego składnika majątku i przyczyn jego likwidacji.
 • Stanowi ważny dowód księgowy i prawny zakończenia użytkowania danego składnika majątku.
 • Musi być prawidłowo wypełniony i uwzględniać wszystkie niezbędne informacje.
 • Ułatwia prawidłowe rozliczenie i ewidencję zlikwidowanych środków trwałych.

Protokół likwidacji - Przykład wypełnienia z objaśnieniami

Protokół likwidacji jest kluczowym dokumentem w procesie wycofywania środka trwałego z użytku i musi zostać prawidłowo wypełniony. W tym artykule przyjrzymy się przykładowi wypełnienia protokołu likwidacji krok po kroku, aby zapewnić, że wszystkie wymagane informacje zostaną zawarte.

Pierwsza sekcja protokołu dotyczy identyfikacji likwidowanego środka trwałego. Należy podać jego nazwę, numer inwentarzowy, rok nabycia oraz dokładną specyfikację techniczną. Te dane pozwolą jednoznacznie zidentyfikować składnik majątku i ułatwią jego późniejsze rozliczenie.

Kolejna część obejmuje podstawowe informacje o likwidacji, takie jak data likwidacji, przyczyna likwidacji oraz decyzja o sposobie likwidacji, np. fizyczna kasacja, zbycie czy nieodpłatne przekazanie. Rzetelne uzasadnienie przyczyny likwidacji jest kluczowe z perspektywy prawnej i księgowej.

W dalszej kolejności należy podać szczegóły dotyczące wartości i umorzenia środka trwałego. Obejmuje to wartość początkową, dotychczasowe umorzenie oraz pozostałą wartość księgową. Te dane są niezbędne do prawidłowego rozliczenia operacji likwidacji w księgach rachunkowych.

 • Nie zapomnij dołączyć wszelkich dokumentów uzupełniających, takich jak protokoły z dokonanych czynności fizycznych czy dokumentacja fotograficzna.
 • Pamiętaj, aby protokół został podpisany przez osoby upoważnione, np. członków komisji likwidacyjnej.
 • Zachowaj kopię protokołu w aktach firmy jako dowód przeprowadzonej likwidacji.

Protokół likwidacji - Kto może przeprowadzić likwidację?

Likwidacja środka trwałego jest procesem formalnym i musi być przeprowadzona przez osoby do tego uprawnione. W większości przypadków decyzję o likwidacji podejmuje kierownictwo lub osoby zarządzające majątkiem firmy, takie jak dyrektor finansowy czy główny księgowy.

Aby zapewnić przejrzystość i obiektywność procesu, zaleca się powołanie specjalnej komisji likwidacyjnej. Jej członkami powinni być pracownicy o odpowiedniej wiedzy i kompetencjach, np. przedstawiciele działów księgowości, finansów, prawnego oraz użytkownicy danego środka trwałego.

Komisja likwidacyjna przeprowadza wszelkie niezbędne czynności, takie jak ocena stanu technicznego, ustalenie przyczyn likwidacji, określenie wartości pozostałej do umorzenia czy decyzja o sposobie likwidacji. Całość prac musi zostać udokumentowana w protokole likwidacji oraz innych wymaganych dokumentach.

W przypadku mniejszych firm, gdzie nie ma konieczności powoływania komisji, likwidację mogą przeprowadzić jednoosobowo upoważnieni pracownicy, np. księgowy lub osoba odpowiedzialna za dany składnik majątku. Kluczowe jest jednak, aby likwidacja przebiegła zgodnie z obowiązującymi przepisami i wszystkie działania były odpowiednio udokumentowane.

Czytaj więcej: Duplikat faktury z poprzedniego roku - Jak prawidłowo zaksięgować?

Protokół likwidacji - Kiedy składa się protokół likwidacji?

Protokół likwidacji jest niezbędny w momencie trwałego wycofania określonego środka trwałego z użytkowania w firmie. Istnieje kilka głównych przyczyn, które mogą doprowadzić do konieczności sporządzenia tego dokumentu:

Po pierwsze, protokół likwidacji jest wymagany, gdy dany składnik majątku trwałego ulegnie całkowitemu zużyciu i nie nadaje się już do dalszej eksploatacji. Może to dotyczyć maszyn, urządzeń produkcyjnych, środków transportu czy innego specjalistycznego sprzętu.

Kolejnym powodem jest fizyczna likwidacja w przypadku szkody, która uniemożliwia dalsze użytkowanie danego środka trwałego. Może to być np. pożar, powódź, poważna awaria lub wypadek losowy skutkujący nieodwracalnym uszkodzeniem składnika majątku.

Protokół likwidacji jest również sporządzany w sytuacji, gdy firma decyduje się na zbycie lub nieodpłatne przekazanie środka trwałego innemu podmiotowi. Może to wynikać z potrzeby wymiany przestarzałego wyposażenia na nowocześniejsze lub po prostu zmiany profilu działalności.

 • Niezależnie od przyczyny, sporządzenie protokołu likwidacji jest obowiązkowe i stanowi podstawę do wyksięgowania danego składnika majątku z ewidencji środków trwałych.
 • Dokument ten jest również niezbędny do prawidłowego rozliczenia operacji likwidacji w księgach rachunkowych i na potrzeby podatkowe.

Protokół likwidacji - Wzór do pobrania w formacie PDF

Zdjęcie Protokół likwidacji - Wzór dokumentu do likwidacji środka trwałego

Jeśli szukasz gotowego wzoru protokołu likwidacji w wygodnym formacie, mamy dla Ciebie świetną propozycję. Przygotowaliśmy szablon dokumentu w formacie PDF, który możesz pobrać, wypełnić i dostosować do swoich potrzeb.

Nasz wzór protokołu likwidacji zawiera wszystkie niezbędne sekcje i pola, które należy wypełnić podczas procesu likwidacji środka trwałego. Obejmują one m.in. dane identyfikacyjne likwidowanego składnika majątku, przyczyny likwidacji, decyzję o sposobie likwidacji, informacje o wartości i umorzeniu oraz miejsca na podpisy osób uprawnionych.

Szablon został przygotowany w taki sposób, aby ułatwić Ci wypełnienie wszystkich wymaganych informacji i zapewnić kompletność dokumentacji. Możesz go edytować, uzupełniać danymi i dostosowywać do specyficznych wymogów Twojej firmy.

Aby pobrać wzór protokołu likwidacji w formacie PDF, wystarczy kliknąć poniższy link. Pobieranie jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga żadnej rejestracji. Po pobraniu możesz od razu rozpocząć pracę nad dokumentem i dostosować go do swoich potrzeb.

Podsumowanie

Kiedy nadejdzie czas na wycofanie ze służby jakiegokolwiek środka trwałego, niezbędne jest prawidłowe udokumentowanie całego procesu likwidacji. W tym celu sporządza się oficjalny protokół likwidacji, który stanowi kluczowy dowód likwidacji w firmie. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące likwidowanego składnika majątku, przyczyn likwidacji oraz sposobu jej przeprowadzenia.

Aby ułatwić przygotowanie tego ważnego dokumentu, udostępniliśmy praktyczny wzór protokołu likwidacji w wygodnym formacie PDF. Szablon ten obejmuje wszystkie niezbędne sekcje, które należy wypełnić, zapewniając tym samym kompletność dokumentu likwidacji towaru lub innego składnika majątku. Po prostu pobierz, uzupełnij danymi i dostosuj do specyficznych wymogów Twojej firmy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Sporządzenie protokołu likwidacji należy do obowiązków specjalnie powołanej w tym celu komisji likwidacyjnej lub upoważnionego pracownika, w zależności od wielkości firmy i jej wewnętrznych procedur. Kluczowe jest jednak, aby likwidacja została przeprowadzona rzetelnie i udokumentowana zgodnie z przepisami.

Protokół likwidacji musi zawierać dokładne dane identyfikacyjne likwidowanego środka trwałego, przyczynę likwidacji, decyzję o sposobie likwidacji, informacje o wartości początkowej, dotychczasowym umorzeniu oraz pozostałej wartości księgowej. Należy także uwzględnić podpisy osób uprawnionych.

Protokół likwidacji jest wymagany w momencie trwałego wycofania określonego środka trwałego z użytkowania w firmie. Może to nastąpić na skutek zużycia, szkody, zbycia lub nieodpłatnego przekazania składnika majątku. Dokument ten stanowi podstawę do wyksięgowania danego środka trwałego z ewidencji.

Udostępniliśmy gotowy wzór protokołu likwidacji w formacie PDF, który można pobrać bezpłatnie. Szablon zawiera wszystkie niezbędne sekcje i pola do wypełnienia, ułatwiając sporządzenie kompletnego dokumentu likwidacji środka trwałego. Wystarczy go pobrać, uzupełnić danymi i dostosować do swoich potrzeb.

Protokół likwidacji jest wymagany dla każdego środka trwałego wycofywanego z użytkowania w firmie, niezależnie od jego wartości i wielkości. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa i zasad rachunkowości, aby zapewnić prawidłową ewidencję i rozliczenie zlikwidowanych składników majątku.

Zobacz więcej