kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Rachunek za usługę - Jak wystawić rachunek za wykonane usługi?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Rachunek za usługę - Jak wystawić rachunek za wykonane usługi?

Rachunek za usługę - Jak wystawić rachunek za wykonane usługi?

Spis treści

Rachunek za usługę to dokument potwierdzający wykonanie określonych usług na rzecz klienta. Wystawienie rachunku za usługę jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi i stanowi podstawę do otrzymania zapłaty od kontrahenta. W niniejszym artykule dowiesz się, jak prawidłowo wystawić rachunek za wykonane usługi, jakie elementy powinien zawierać oraz jakie są konsekwencje jego niewystawienia.

Kluczowe wnioski:
 • Rachunek za usługę powinien zawierać datę jego wystawienia, dane przedsiębiorcy oraz klienta, a także szczegółowy opis wykonanych usług i kwotę należną do zapłaty.
 • Wystawienie rachunku za usługę jest obowiązkiem przedsiębiorcy, a jego brak może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
 • Na rachunku należy wskazać termin płatności, najczęściej wynoszący 14 lub 30 dni od daty jego wystawienia.
 • Rachunek za usługę różni się od faktury VAT, która jest dokumentem rozliczeniowym obowiązującym w przypadku transakcji objętych podatkiem od towarów i usług.
 • Rachunki za usługi powinny być prawidłowo księgowane w firmie, co pozwala na śledzenie przepływów finansowych i ułatwia rozliczenia podatkowe.

Jakie informacje powinien zawierać rachunek za usługę?

Rachunek za usługę jest dokumentem potwierdzającym wykonanie określonych usług na rzecz klienta. Aby był on ważny i prawidłowo wystawiony, musi zawierać szereg niezbędnych informacji. Przede wszystkim powinien być na nim umieszczony napis "rachunek", a także jego numer oraz data wystawienia.

Kolejnymi istotnymi elementami rachunku za usługę są dane identyfikacyjne zarówno usługodawcy, jak i usługobiorcy. W przypadku przedsiębiorcy powinny znaleźć się tam jego imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Natomiast odnośnie klienta wymagane jest podanie jego imienia i nazwiska lub nazwy firmy oraz adresu.

Integralną częścią rachunku za usługę jest też opis wykonanych usług. Powinien on być sporządzony w sposób jasny i przejrzysty, tak aby nie było wątpliwości co do zakresu zrealizowanych prac. Należy podać rodzaj usługi, jej zakres oraz ewentualnie czas i miejsce jej wykonania.

Nieodłącznym elementem rachunku za usługę jest kwota należna do zapłaty. Powinna być ona wyrażona w walucie polskiej oraz zawierać cenę netto i brutto, a także stawkę i kwotę podatku VAT (o ile usługa jest nim objęta). Ponadto na rachunku powinien znaleźć się termin płatności, czyli data, do której należy uregulować należność.

Dokumenty niezbędne do wystawienia rachunku za usługę

Aby wystawić rachunek za usługę, przedsiębiorca musi dysponować określonymi dokumentami. Kluczowym z nich jest umowa o dzieło, czyli pisemna umowa zawarta między stronami, regulująca zakres i warunki wykonania usługi. Powinna ona precyzyjnie określać przedmiot umowy, termin realizacji, a także wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kolejnym istotnym dokumentem jest wzór rachunku usługi, czyli szablon, według którego należy sporządzić rachunek. Może to być przygotowany samodzielnie formularz lub gotowy wzór pobrany z Internetu. Niezależnie od jego formy, musi on zawierać wszystkie wymagane prawem elementy, o których wspomnieliśmy wcześniej.

W przypadku, gdy wykonywana usługa podlega opodatkowaniu VAT, niezbędne jest także posiadanie przez przedsiębiorcę dokumentu potwierdzającego jego status jako czynnego podatnika VAT. Może to być zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

Oprócz wyżej wymienionych dokumentów, warto również zachować dowody wykonania usługi, takie jak np. protokoły odbioru prac, raporty czy zdjęcia. Mogą one okazać się przydatne w przypadku ewentualnych sporów lub kontroli.

 • Umowa o dzieło precyzująca zakres i warunki wykonania usługi
 • Wzór rachunku usługi zawierający wszystkie wymagane elementy
 • Potwierdzenie statusu czynnego podatnika VAT (jeśli usługa jest nim objęta)
 • Dowody wykonania usługi (protokoły, raporty, zdjęcia)

Czytaj więcej: Duplikat faktury z poprzedniego roku - Jak prawidłowo zaksięgować?

Konsekwencje niewystawienia rachunku za wykonaną usługę

Wystawienie rachunku za wykonaną usługę nie jest tylko formalnością, ale przede wszystkim obowiązkiem przedsiębiorcy. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Po pierwsze, niewystawienie rachunku uniemożliwia legalne dochodzenie zapłaty od klienta, ponieważ nie ma dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi i wysokość należności.

Ponadto, nieuregulowana transakcja w przypadku kontroli może zostać zakwestionowana przez organy skarbowe. Grozi to nałożeniem kar pieniężnych, a nawet oskarżeniem o działalność na czarno. Dodatkowo, niewystawienie rachunków za usługi może zostać uznane za unikanie opodatkowania przychodów i skutkować postępowaniem karno-skarbowym.

Z drugiej strony, brak rachunku utrudnia również dochodzenie roszczeń przez samego usługobiorcę. Bez pisemnego potwierdzenia zakresu i wartości wykonanych prac, klientowi znacznie trudniej będzie udowodnić ewentualne uchybienia lub nienależyte wykonanie usługi.

Reasumując, niewystawienie rachunku za wykonaną usługę niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji prawnych i finansowych, zarówno dla usługodawcy, jak i usługobiorcy. Dlatego tak ważne jest, aby każda transakcja była prawidłowo udokumentowana.

Różnica między fakturą a rachunkiem za usługę

Zdjęcie Rachunek za usługę - Jak wystawić rachunek za wykonane usługi?

Rachunek za usługę i faktura to dwa różne dokumenty, choć często są one ze sobą mylone. Podstawowa różnica między nimi wynika z zakresu ich stosowania. Rachunek za usługę wystawia się w przypadku transakcji nieobjętych podatkiem od towarów i usług (VAT), czyli gdy usługodawca nie jest płatnikiem tego podatku.

Z kolei faktura jest dokumentem rozliczeniowym, który musi być wystawiony przez podatnika VAT za każdą odpłatną dostawę towarów lub świadczenie usług objętych tym podatkiem. Faktura zawiera więcej szczegółowych informacji niż rachunek, takich jak stawka VAT, kwota podatku naliczonego czy warunki dostawy.

Inną istotną różnicą jest forma dokumentów. Rachunek za usługę może być wystawiony w dowolny sposób, zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Natomiast faktura musi spełniać określone wymogi formalne, a jej treść i wygląd są ściśle uregulowane przepisami prawa.

Podsumowanie

Wystawienie rachunku za usługę jest obowiązkowe dla każdego przedsiębiorcy świadczącego usługi. Kluczowym dokumentem potrzebnym do jego wystawienia jest umowa o dzieło, precyzująca zakres i warunki wykonania usługi. Pomocny jest także wzór rachunku usługi zawierający wszystkie niezbędne elementy.

Prawidłowo wystawiony rachunek za umowę o dzieło powinien zawierać dane obu stron transakcji, szczegółowy opis wykonanych prac, kwotę należności oraz termin płatności. Brak rachunku może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi zarówno dla usługodawcy, jak i usługobiorcy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Nie, rachunek za usługę może zostać wystawiony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Dopuszczalne są różne formy dokumentu, pod warunkiem, że będzie on zawierał wszystkie wymagane elementy.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawniają się po upływie 3 lat. Oznacza to, że po tym terminie nie będzie można dochodzić należności wynikających z niewypłaconego rachunku za usługę.

Tak, numer NIP usługodawcy jest obowiązkowym elementem rachunku za usługę. Jest to niezbędne w celu identyfikacji przedsiębiorcy oraz rozliczenia transakcji na potrzeby podatkowe.

Rachunek za usługę zawierający błędy może zostać zakwestionowany przez organy skarbowe lub klienta. W skrajnych przypadkach może to prowadzić do nałożenia kar finansowych lub nawet oskarżenia o działalność na czarno.

Chociaż nie jest to wymóg formalny, zaleca się zawieranie pisemnej umowy przed wykonaniem usługi. Umowa o dzieło precyzuje zakres i warunki realizacji zlecenia, co ułatwia późniejsze wystawienie rachunku.

Zobacz więcej