kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Różnice kursowe księgowanie przykłady - Jak księgować różnice kursowe?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Różnice kursowe księgowanie przykłady - Jak księgować różnice kursowe?

Różnice kursowe księgowanie przykłady - Jak księgować różnice kursowe?

Spis treści

Różnice kursowe przykłady dotyczą księgowania operacji finansowych w walutach obcych. Jeśli Twoja firma prowadzi transakcje w obcej walucie, musisz prawidłowo rozliczać różnice wynikające z wahań kursów walut. W tym artykule dowiesz się, czym są różnice kursowe, jak je obliczać i księgować na podstawie praktycznych przykładów. Poznasz również zasady wyceny bilansowej różnic na koniec okresu.

Kluczowe wnioski:
 • Różnice kursowe powstają przy wycenie aktywów i zobowiązań w walutach obcych ze względu na wahania kursów walutowych.
 • Podstawą do obliczenia różnic kursowych jest różnica między kursem waluty obcej z dnia księgowania transakcji a kursem waluty z dnia zapłaty.
 • Przykłady obliczania różnic kursowych obejmują transakcje sprzedaży i zakupu towarów lub usług w walutach obcych.
 • Różnice kursowe księguje się na specjalnych kontach księgowych dostosowanych do charakteru transakcji.
 • Nieuregulowane różnice kursowe muszą być wycenione na koniec okresu obrachunkowego według obowiązującego kursu zamknięcia.

Różnice kursowe księgowanie - czym są i kiedy występują?

Różnice kursowe to zjawisko, które ma miejsce podczas rozliczania operacji gospodarczych przeprowadzanych w walutach obcych. Pojawia się ono ze względu na nieuchronne wahania kursów walutowych między dniem dokonania transakcji a dniem jej ostatecznego uregulowania.

Typowe sytuacje, w których firma musi uwzględnić różnice kursowe, to między innymi sprzedaż lub zakup towarów i usług w obcej walucie, spłata pożyczek lub kredytów walutowych czy wycena rozrachunków z kontrahentami zagranicznymi.

Zaksięgowanie prawidłowej wartości różnic kursowych ma kluczowe znaczenie dla rzetelnego przedstawienia sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niedokładne ujęcie tego zjawiska może prowadzić do zniekształcenia wyniku finansowego oraz wyceny aktywów i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych.

Dlatego tak ważne jest szczegółowe zrozumienie mechanizmów księgowania różnic kursowych, co pozwoli na uniknięcie kosztownych pomyłek i zapewni transparentność sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi regulacjami.

Co jest podstawą do naliczenia różnic kursowych?

Podstawą do naliczenia różnic kursowych przy rozliczaniu transakcji walutowych jest różnica między kursem waluty obcej obowiązującym w dniu dokonania wpisu księgowego dotyczącego danej operacji gospodarczej a kursem waluty z dnia zapłaty, faktycznej realizacji płatności.

Weźmy dla przykładu zakup towarów od kontrahenta zagranicznego za 10 000 EUR. Firma księguje tę transakcję po kursie 4,60 PLN/EUR obowiązującym w dniu przyjęcia towaru do magazynu. Oznacza to wartość 46 000 PLN po przeliczeniu.

Jeśli faktyczna zapłata za towar nastąpi miesiąc później, przy kursie 4,65 PLN/EUR, to do uregulowania zobowiązania potrzebna będzie już kwota 46 500 PLN. Różnica 500 PLN stanowi właśnie różnicę kursową, którą należy odpowiednio zaksięgować.

W przypadku transakcji eksportu lub importu towary i usługi są początkowo księgowane według kursu waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Dopiero w momencie realizacji płatności możliwe jest ustalenie rzeczywistej różnicy kursowej w porównaniu z przeliczeniem według kursu z dnia transakcji.

Czytaj więcej: Faktura zagraniczna - Jak prawidłowo wystawić i co warto wiedzieć?

Przykłady obliczania różnic kursowych przy sprzedaży

Sprzedaż eksportowa towarów lub usług oznacza wystawienie faktury dla zagranicznego kontrahenta w walucie obcej. Przyjmijmy, że polska firma sprzedała towary za 10 000 EUR, co po kursie 4,60 PLN/EUR obowiązującym w dniu wystawienia faktury daje wartość 46 000 PLN.

Jeżeli wpłata od klienta zagranicznego na rachunek walutowy księgowanie nastąpi miesiąc później przy kursie 4,65 PLN/EUR, to przychód rzeczywisty wyrażony w złotówkach wyniesie 46 500 PLN. W takiej sytuacji firma musi zaksięgować dodatnią różnicę kursową 500 PLN, wynikającą z umocnienia się euro względem złotówki.

W przeciwnym przypadku, gdy kurs euro osłabiłby się do poziomu 4,55 PLN/EUR w dniu otrzymania płatności, firma odnotowałaby ujemną różnicę kursową 500 PLN, która obniżyłaby rzeczywistą wartość przychodu ze sprzedaży eksportowej.

Przykładowa księgowość przy dodatnich różnicach kursowych

Jeżeli polska firma sprzedaje towary kontrahentowi w Niemczech za 10 000 EUR po kursie 4,60 PLN/EUR (zaksięgowano przychód 46 000 PLN), a płatność w wysokości 46 500 PLN wpływa przy kursie 4,65 PLN/EUR, to:

 • Przychód ze sprzedaży (Wn) 46 000 PLN
 • Należności od kontrahentów (Ma) 46 000 PLN
 • Wpływ należności (Wn) 46 500 PLN
 • Należności od kontrahentów (Ma) 46 500 PLN
 • Przychody finansowe - różnice kursowe dodatnie (Wn) 500 PLN
 • Należności od kontrahentów (Ma) 500 PLN

Przykłady obliczania różnic kursowych przy zakupie

Zdjęcie Różnice kursowe księgowanie przykłady - Jak księgować różnice kursowe?

Mechanizm księgowania różnic kursowych przy imporcie towarów lub usług jest podobny, ale odwrotny. Wartość zobowiązania wobec zagranicznego dostawcy jest początkowo księgowana według kursu waluty z dnia wystawienia faktury zakupowej.

Jeżeli w dniu realizacji płatności kurs tej waluty wzrośnie, to do uregulowania zobowiązania potrzebna będzie wyższa kwota w przeliczeniu na złotówki. Powstała w ten sposób różnica będzie miała charakter ujemny, zwiększając koszty prowadzonej działalności.

Przykładowo, jeśli polska firma zakupiła towary za 10 000 EUR po kursie 4,60 PLN/EUR (koszt własny 46 000 PLN), a płatność w wysokości 46 500 PLN musi uregulować według kursu 4,65 PLN/EUR, to odnotuje ujemną różnicę kursową 500 PLN, zwiększającą cenę nabycia towarów.

Przykładowa księgowość przy ujemnych różnicach kursowych

 • Zapasy materiałów/towarów (Wn) 46 000 PLN
 • Zobowiązania wobec dostawców (Ma) 46 000 PLN
 • Zobowiązania wobec dostawców (Wn) 46 500 PLN
 • Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (Ma) 46 500 PLN
 • Pozostałe koszty operacyjne - różnice kursowe ujemne (Wn) 500 PLN
 • Zobowiązania wobec dostawców (Ma) 500 PLN

Podsumowanie

Księgowanie różnic kursowych stanowi ważny element rachunkowości firm prowadzących działalność w walutach obcych. Prawidłowe rozliczanie różnic wynikających z wahań kursów walut ma kluczowe znaczenie dla prezentacji wyników finansowych i stanu bilansowego. Transakcje na rachunku walutowym muszą być skrupulatnie monitorowane, aby właściwie ująć różnice kursowe na rachunku i zapewnić zgodność z przepisami.

Porady przedstawione w tym materiale pozwolą prowadzić rzetelną ewidencję księgową różnic kursowych. Znajomość stosownych zasad i uważne rozliczanie każdej operacji walutowej umożliwi uniknięcie pomyłek i zniekształceń danych finansowych. Dzięki temu sprawozdania firmy będą transparentne i wiarygodne, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla właścicieli, jak i innych interesariuszy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Różnice kursowe występują przy transakcjach w walutach obcych ze względu na zmianę kursu waluty między dniem dokonania operacji gospodarczej a dniem jej faktycznej zapłaty lub regulacji. Zjawisko to dotyczy zarówno zakupów, jak i sprzedaży w walutach obcych.

Różnice kursowe oblicza się na podstawie różnicy między kursem waluty obcej obowiązującym w dniu księgowania danej operacji gospodarczej a kursem waluty z dnia dokonania płatności lub realizacji rozliczenia. Metoda ta pozwala ująć faktyczne skutki wahań kursów walut.

Różnice kursowe podlegają księgowaniu na specjalnych kontach przychodów lub kosztów finansowych, dedykowanych do ewidencji tego rodzaju zdarzeń. Zastosowanie właściwych kont jest niezbędne, by prawidłowo rozliczyć skutki zmiany kursu waluty.

Tak, nieuregulowane różnice kursowe wynikające z niezapłaconych zobowiązań lub należności w walutach obcych muszą zostać wycenione bilansowo według kursu zamknięcia na koniec każdego okresu obrachunkowego. Jest to konieczne dla właściwej wyceny aktywów i zobowiązań.

Błędy w księgowaniu różnic kursowych mogą prowadzić do zniekształcenia wyników finansowych firmy oraz niewłaściwej wyceny bilansowej aktywów i zobowiązań denominowanych w walutach obcych. Rzetelne rozliczanie wahań kursów walut ma kluczowe znaczenie dla transparentnych sprawozdań finansowych.

Zobacz więcej