kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Sprawozdanie zarządu - Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Sprawozdanie zarządu - Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu?

Sprawozdanie zarządu - Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu?

Spis treści

Sprawozdanie zarządu jest niezbędnym elementem sprawozdania finansowego każdej firmy. To kompleksowa analiza działalności przedsiębiorstwa, prezentująca wyniki finansowe, kluczowe zdarzenia, plany i strategie na przyszłość oraz informacje o zarządzaniu ryzykiem i kontroli wewnętrznej. Sporządzenie dokładnego i przejrzystego sprawozdania zarządu jest niezwykle istotne dla inwestorów, akcjonariuszy i innych interesariuszy, aby mieli pełny obraz sytuacji firmy.

Kluczowe wnioski
 • Sprawozdanie zarządu przedstawia całościowy obraz działalności firmy, łącząc dane finansowe z informacjami niefinansowymi.
 • Dokument ten umożliwia kierownictwu firmy przekazanie strategii, planów i oceny ryzyka.
 • Wymogi dotyczące zakresu i treści sprawozdania zarządu są ściśle określone przepisami prawa.
 • Przygotowanie rzetelnego sprawozdania zarządu wymaga zaangażowania wielu działów firmy.
 • Dla interesariuszy sprawozdanie zarządu stanowi cenne źródło informacji o kondycji i perspektywach przedsiębiorstwa.

Sprawozdanie zarządu - cele i obowiązkowe elementy

Sprawozdanie zarządu jest obowiązkowym dokumentem dla spółek akcyjnych oraz niektórych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jego głównym celem jest przedstawienie akcjonariuszom, inwestorom i innym interesariuszom kompleksowego obrazu działalności firmy, obejmującego nie tylko dane finansowe, ale również informacje niefinansowe.

Obowiązkowo sprawozdanie zarządu powinno zawierać omówienie kluczowych zdarzeń mających wpływ na wyniki finansowe oraz opis aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa. Jednym z najważniejszych elementów jest prezentacja osiągniętych wyników finansowych i operacyjnych wraz z ich analizą.

Istotną częścią sprawozdania z działalności jest również przedstawienie przyjętej strategii oraz planów rozwoju firmy na kolejne lata. Zarząd powinien wskazać priorytety, cele strategiczne i zamierzenia inwestycyjne, co pozwala interesariuszom ocenić perspektywy rozwoju spółki.

Oprócz tych obowiązkowych elementów, wzór sprawozdania zarządu może obejmować także inne, niewymagane prawem informacje, które menedżerowie uznają za istotne dla pełnego zobrazowania sytuacji firmy.

Sprawozdanie zarządu - dane finansowe i operacyjne

Jednym z kluczowych elementów sprawozdania zarządu jest przedstawienie i omówienie wyników finansowych oraz operacyjnych firmy za dany okres sprawozdawczy. Ta część dokumentu umożliwia interesariuszom ocenę efektów działalności gospodarczej oraz zrozumienie czynników, które wpłynęły na osiągnięte rezultaty.

W zakresie danych finansowych sprawozdanie powinno zawierać analizę kluczowych pozycji rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. Zarząd powinien wyjaśnić przyczyny istotnych zmian w porównaniu z poprzednimi okresami oraz wskazać czynniki, które miały największy wpływ na wyniki.

Oprócz szczegółowych danych liczbowych, ważną rolę odgrywa również omówienie kluczowych wskaźników finansowych, takich jak rentowność, płynność czy zadłużenie. Analiza tych mierników pozwala ocenić kondycję finansową przedsiębiorstwa oraz jego zdolność do generowania zysków i obsługi zobowiązań.

W części operacyjnej sprawozdania z działalności zarząd powinien przedstawić informacje o działalności podstawowej firmy, zmianach w portfelu produktów lub usług, kluczowych inwestycjach oraz innych istotnych wydarzeniach mających wpływ na jej funkcjonowanie.

Czytaj więcej: Księgowa Brzesko - Jakie usługi księgowe oferuje biuro w Brzesku?

Sprawozdanie zarządu - strategia i plany na przyszłość

Ważnym elementem sprawozdania zarządu jest przedstawienie przyjętej strategii rozwoju firmy oraz planów na przyszłość. Ta część dokumentu pozwala interesariuszom ocenić długoterminowe perspektywy przedsiębiorstwa oraz zrozumieć kierunki jego dalszego rozwoju.

W zakresie strategii zarząd powinien omówić kluczowe cele strategiczne, priorytety działania oraz główne inicjatywy, które mają być realizowane w kolejnych latach. Istotne jest również wskazanie potencjalnych obszarów wzrostu, nowych rynków lub segmentów działalności, które firma zamierza eksplorować.

Ważną częścią jest także przedstawienie planów inwestycyjnych oraz źródeł finansowania tych przedsięwzięć. Zarząd powinien wskazać, jakie projekty rozwojowe, akwizycje lub inwestycje kapitałowe są planowane w perspektywie najbliższych lat oraz jaki będzie ich wpływ na sytuację finansową i operacyjną firmy.

Oprócz tych elementów, sprawozdanie może również zawierać informacje o przewidywanych zmianach w otoczeniu rynkowym, analizę potencjalnych zagrożeń i szans oraz plany dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi czy wdrażania nowych technologii.

 • Przedstawienie strategii i planów na przyszłość pomaga interesariuszom ocenić długoterminowe perspektywy rozwoju firmy.
 • Zarząd powinien wskazać kluczowe cele strategiczne, obszary wzrostu oraz plany inwestycyjne na kolejne lata.
 • Ważne jest również omówienie potencjalnych zmian w otoczeniu rynkowym oraz sposobów reagowania na pojawiające się szanse i zagrożenia.

Sprawozdanie zarządu - zarządzanie ryzykiem i kontrola wewnętrzna

Zdjęcie Sprawozdanie zarządu - Jak sporządzić sprawozdanie z działalności zarządu?

Nieodłącznym elementem sprawozdania zarządu jest przedstawienie informacji na temat zarządzania ryzykiem oraz systemów kontroli wewnętrznej funkcjonujących w firmie. Ta część dokumentu ma kluczowe znaczenie dla oceny poziomu bezpieczeństwa działalności przedsiębiorstwa oraz identyfikacji potencjalnych zagrożeń.

W zakresie zarządzania ryzykiem zarząd powinien omówić najistotniejsze ryzyka, na które narażona jest działalność firmy, takie jak ryzyko rynkowe, operacyjne, finansowe czy prawne. Ważne jest wskazanie metod identyfikacji i pomiaru tych ryzyk oraz opisanie sposobów ich minimalizowania lub przeciwdziałania ich negatywnym skutkom.

Istotną rolę odgrywa również przedstawienie systemu kontroli wewnętrznej obowiązującego w przedsiębiorstwie. Zarząd powinien opisać kluczowe mechanizmy kontrolne, procedury oraz narzędzia, które mają na celu zapewnienie zgodności działania firmy z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi oraz zasadami ładu korporacyjnego.

W tej części dokumentacji zarządu powinny znaleźć się również informacje na temat funkcjonowania audytu wewnętrznego, komitetu audytu lub innych ciał nadzorujących skuteczność systemów kontrolnych i zarządzania ryzykiem.

Sprawozdanie zarządu - dodatkowe informacje wymagane prawem

Oprócz obowiązkowych elementów opisanych powyżej, sprawozdanie zarządu powinno również zawierać szereg dodatkowych informacji wymaganych przepisami prawa. Zakres tych danych może się różnić w zależności od specyfiki działalności firmy oraz obowiązujących regulacji branżowych.

Do najczęściej występujących dodatkowych elementów sprawozdania należą informacje na temat prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, ochrony środowiska naturalnego oraz stosowanych praktyk w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Podsumowanie

Przygotowanie sprawozdania z działalności jest istotnym obowiązkiem każdego zarządu. Dokument ten, zgodny z wymaganym wzorem sprawozdania zarządu, stanowi kompleksowe źródło informacji o sytuacji firmy. Dzięki niemu interesariusze mogą ocenić wyniki finansowe, strategię, ryzyka oraz działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Sprawozdanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia przejrzystości i budowania zaufania do dokumentacji zarządu.

Sporządzenie rzetelnego sprawozdania wymaga zaangażowania wielu działów firmy oraz przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych. Dobrze przygotowany dokument pozwala menedżerom skutecznie komunikować się z akcjonariuszami, inwestorami i innymi interesariuszami, przedstawiając pełen obraz działalności przedsiębiorstwa. To niezbędny element budowania relacji z otoczeniem oraz wzmacniania reputacji firmy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej