kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Uchwała o wypłacie dywidendy wzór - Jak prawidłowo sporządzić uchwałę
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Uchwała o wypłacie dywidendy wzór - Jak prawidłowo sporządzić uchwałę

Uchwała o wypłacie dywidendy wzór - Jak prawidłowo sporządzić uchwałę

Spis treści

Uchwała wypłata dywidendy to ważny dokument, który musi zostać sporządzony, aby spółka mogła legalnie wypłacić zyski swoim akcjonariuszom lub udziałowcom. Jest to oficjalne oświadczenie zarządu lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy określające kwotę dywidendy na akcję lub udział oraz inne ważne szczegóły dotyczące płatności. Prawidłowe przygotowanie uchwały jest kluczowe, aby cały proces przebiegł zgodnie z przepisami prawa i statutem spółki. W tym artykule wyjaśnimy wszystko, co musisz wiedzieć, aby sporządzić wzorcową uchwałę o wypłacie dywidendy.

Kluczowe wnioski:
 • Uchwała o wypłacie dywidendy musi zawierać określone informacje, takie jak data ustalenia prawa do dywidendy, data zapłaty i stawka dywidendy.
 • Tylko uprawniony organ spółki, taki jak walne zgromadzenie akcjonariuszy lub zarząd, może podjąć uchwałę o wypłacie dywidendy.
 • Należy przestrzegać terminów określonych w statucie spółki i przepisach prawa w odniesieniu do wypłaty dywidendy.
 • Uchwała musi być prawidłowo sporządzona i podpisana przez odpowiednie osoby, aby była ważna.
 • W pewnych okolicznościach, na przykład w przypadku błędu, uchwała o wypłacie dywidendy może zostać unieważniona przez spółkę.

Uchwała o wypłacie dywidendy - co zawiera?

Uchwała o wypłacie dywidendy jest oficjalnym dokumentem spółki, który określa szczegóły dotyczące podziału zysków między akcjonariuszy lub udziałowców. Jest to niezbędny krok, aby spółka mogła legalnie przeznaczać część swoich zysków na płatności dla właścicieli.

Najważniejsze elementy, które muszą znaleźć się w uchwale o wypłacie dywidendy, to kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję lub udział oraz terminy jej wypłaty. Uchwała powinna również wskazywać, z jakich środków spółki będzie finansowana wypłata dywidendy - zazwyczaj jest to zysk netto za dany rok obrotowy lub kapitał zapasowy zgromadzony w poprzednich okresach.

W uchwale należy podać datę ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy), która wyznacza krąg akcjonariuszy lub udziałowców uprawnionych do otrzymania płatności. Często zawiera się też informacje o ewentualnej zaliczce na poczet dywidendy wypłaconej wcześniej w danym roku obrotowym.

Dokument powinien być odpowiednio zatytułowany, np. "Uchwała nr X/2024 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy/Zgromadzenia Wspólników spółki X S.A./sp. z o.o. z dnia X kwietnia 2024 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023 i wypłaty dywidendy", a także zawierać podstawę prawną jej podjęcia.

Kto ma prawo zarządzić wypłatę dywidendy?

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, tylko określone organy spółki są uprawnione do podjęcia uchwały w sprawie wypłaty dywidendy. W przypadku spółki akcyjnej (S.A.) jest to walne zgromadzenie akcjonariuszy, natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) - zgromadzenie wspólników.

Zarząd spółki nie ma bezpośrednio kompetencji do podziału zysku i zdecydowania o wypłacie dywidendy. Może jednak zarekomendować właścicielom określoną kwotę do wypłaty lub wnioskować o przeznaczenie części lub całości zysków na inne cele, np. na zasilenie kapitału zapasowego.

W stosownej uchwale, organ uprawniony spółki musi więc formalnie zadecydować o podziale lub pokryciu straty za dany rok obrotowy oraz ewentualnej wysokości dywidendy przypadającej na akcję lub udział. Co istotne, dywidenda może być wypłacana wyłącznie z zysku netto spółki, przy uwzględnieniu stosownych odpisów na kapitał zapasowy zgodnie z jej statutem.

Tylko prawidłowo podjęta uchwała właściwego organu zgodnie ze statutem i przepisami prawa daje podstawę do faktycznej wypłaty pieniędzy na rzecz akcjonariuszy lub udziałowców spółki.

Czytaj więcej: Księgowa Nowy Targ - Kompleksowe usługi księgowe dla firm

Uchwała o wypłacie dywidendy - wzór do pobrania

Chociaż w internecie można znaleźć wiele gotowych wzorów uchwał o wypłacie dywidendy, należy pamiętać, że dokument ten musi być dostosowany do konkretnej sytuacji i specyfiki danej spółki. Wzór uchwały dywidendy powinien zatem stanowić jedynie punkt odniesienia i wskazówkę co do niezbędnych elementów.

Dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z profesjonalnego wzoru przygotowanego przez radcę prawnego lub doświadczonego specjalistę z zakresu prawa spółek handlowych. Zapewni to, że uchwała o wypłacie dywidendy będzie zgodna z obowiązującymi przepisami oraz statutem konkretnej spółki.

Przy korzystaniu ze wzoru uchwały należy zwrócić szczególną uwagę na poprawne określenie podstawy prawnej, źródła finansowania dywidendy (zysk netto, kapitał zapasowy itp.), dat ustalenia praw do dywidendy oraz terminu wypłaty. Warto też skorzystać z porady prawnej, jeśli chodzi o odpowiednie sformułowania i wymagane elementy uchwały.

Niezależnie od wykorzystanego wzoru, gotową uchwałę trzeba podpisać zgodnie z wymogami reprezentacji spółki określonymi w jej statucie. Podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji jest kluczowy dla ważności i skuteczności uchwały.

 • Walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki X S.A., działając na podstawie art. 347 i 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § X statutu spółki, po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023, postanawia:
 • 1) Przeznaczyć kwotę X zł z zysku netto za rok obrotowy 2023 na kapitał zapasowy spółki.
 • 2) Przeznaczyć pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 w kwocie X zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki.
 • 3) Ustalić dywidendę w wysokości X zł na jedną akcję spółki.
 • 4) Wyznaczyć dzień X kwietnia 2024 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy).

Niezbędne elementy uchwały o wypłacie dywidendy

Każda prawidłowa uchwała o wypłacie dywidendy musi zawierać pewne obowiązkowe elementy, aby spełniać wymogi formalne i prawne. Oto najważniejsze z nich:

1) Tytuł uchwały wskazujący jej przedmiot, np. "w sprawie podziału zysku za rok X i wypłaty dywidendy".

2) Podstawa prawna podjęcia uchwały, czyli odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia statutu spółki.

3) Postanowienie o przeznaczeniu określonej części zysku na kapitał zapasowy (o ile ma to zastosowanie zgodnie ze statutem).

4) Kwota zysku netto za dany rok przeznaczona na wypłatę dywidendy.

Podsumowanie

Zdjęcie Uchwała o wypłacie dywidendy wzór - Jak prawidłowo sporządzić uchwałę

Sporządzenie uchwały o wypłacie dywidendy to kluczowy krok dla spółki, która chce legalnie przekazać część zysków swoim akcjonariuszom lub udziałowcom. W uchwale należy określić kwotę przeznaczoną na wypłatę dywidendy, stawkę przypadającą na akcję lub udział oraz terminy jej wypłaty. Często dokument ten wskazuje także środki, z których zostanie sfinansowana dywidenda, np. zysk netto lub kapitał zapasowy.

Przygotowując uchwałę, warto korzystać ze sprawdzonych wzorów uchwały dywidendy dostosowanych do specyfiki danej spółki. Należy jednak pamiętać, że dokument ten powinien być podpisany przez uprawnione osoby zgodnie z reprezentacją określoną w statucie spółki. W przypadku wątpliwości, należy skonsultować się z radcą prawnym, aby zapewnić prawidłowość i skuteczność uchwały.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej