kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Umowa przeniesienia praw autorskich - Jak sporządzić taki dokument?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Umowa przeniesienia praw autorskich - Jak sporządzić taki dokument?

Umowa przeniesienia praw autorskich - Jak sporządzić taki dokument?

Spis treści

Przeniesienie praw autorskich to proces prawny, który pozwala na przeniesienie praw autorskich z jednej osoby lub podmiotu na inny. Taka umowa jest często wykorzystywana w branżach kreatywnych, takich jak muzyka, film czy projektowanie graficzne, gdy twórca chce przekazać swoje prawa autorskie innej osobie lub firmie w zamian za wynagrodzenie lub inne korzyści.

Kluczowe wnioski
 • Umowa przeniesienia praw autorskich jest niezbędna, gdy twórca chce całkowicie lub częściowo przenieść swoje prawa autorskie na inną osobę lub podmiot.
 • Umowa powinna jasno określać zakres przenoszonych praw oraz wynagrodzenie dla twórcy.
 • Ważne jest, aby umowa była sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
 • Przeniesienie praw autorskich wymaga porozumienia pomiędzy stronami i może wiązać się z różnymi warunkami.
 • Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że dokument chroni interesy obu stron.

Czym jest przeniesienie praw autorskich w polskim prawie?

Zgodnie z polskim prawem autorskim, przeniesienie praw autorskich oznacza przekazanie przez twórcę całości lub części przysługujących mu majątkowych praw autorskich na inną osobę lub podmiot. Jest to proces, w którym dotychczasowy właściciel praw autorskich przenosi je na inną stronę, zapewniając jej wyłączne lub ograniczone prawo do korzystania i rozporządzania utworem na określonych przez siebie warunkach.

Warto podkreślić, że przeniesienie praw autorskich dotyczy wyłącznie aspektów majątkowych utworu. Oznacza to, że twórca zachowuje swoje osobiste prawa autorskie, takie jak prawo do autorstwa czy nadzoru nad korzystaniem z utworu. Majątkowe prawa autorskie obejmują natomiast możliwość wykorzystywania utworu na różne sposoby, np. poprzez kopiowanie, rozpowszechnianie czy modyfikowanie.

Przeniesienie majątkowych praw autorskich następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy twórcą a inną stroną. Umowa taka może mieć charakter odpłatny (np. twórca otrzymuje wynagrodzenie) lub nieodpłatny (np. przekazanie praw autorskich organizacji non-profit). Kluczowe jest, aby umowa została sporządzona w formie pisemnej i precyzyjnie określała zakres przeniesionych praw.

Warto pamiętać, że przeniesienie praw autorskich nie jest równoznaczne z całkowitym zrzeczeniem się przez twórcę wszelkich praw do utworu. Twórca może zdecydować się na przeniesienie jedynie niektórych praw lub ograniczyć przeniesienie do określonego czasu lub terytorium.

Kiedy przydaje się umowa przeniesienia praw autorskich?

Umowa przeniesienia praw autorskich jest niezbędna w wielu sytuacjach, w których twórca chce wykorzystać swoje dzieło w celach komercyjnych lub przekazać prawa do jego wykorzystywania innej osobie lub podmiotowi. Oto kilka przykładów, w których taka umowa może być przydatna:

1. Wydawanie książek: Autor zazwyczaj przenosi część praw autorskich na wydawnictwo, umożliwiając mu publikację i dystrybucję książki.

2. Produkcja filmowa lub telewizyjna: Scenarzyści, reżyserzy i inni twórcy często przenoszą prawa autorskie na wytwórnię filmową lub stację telewizyjną, aby mogły one legalnie wykorzystywać i rozpowszechniać dzieło.

3. Licencjonowanie oprogramowania: Programiści i firmy zajmujące się tworzeniem oprogramowania mogą przenosić prawa autorskie na inne podmioty w celu umożliwienia im legalnego używania, modyfikowania lub dystrybuowania oprogramowania.

4. Tworzenie materiałów promocyjnych: Agencje reklamowe i firmy często muszą nabyć prawa autorskie do utworów wykorzystywanych w kampaniach marketingowych, takich jak zdjęcia, filmy czy utwory muzyczne.

 • Przeniesienie praw autorskich pozwala legalnie korzystać z cudzych utworów w różnych celach komercyjnych lub niekomercyjnych.
 • Dzięki umowie przeniesienia praw autorskich twórca może otrzymać wynagrodzenie za swoje dzieło, a nabywca praw może je legalnie wykorzystywać.

Czytaj więcej: 6 miesięcy ile to tygodni? Proste przeliczenie czasu w tygodniach

Jakie są zasady sporządzania umowy przeniesienia praw autorskich?

Aby umowa przeniesienia praw autorskich była ważna i skuteczna, musi spełniać określone wymagania prawne. Oto najważniejsze zasady, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu takiej umowy:

1. Forma pisemna: Umowa powinna zostać zawarta w formie pisemnej, a jej treść musi być jasna i precyzyjna. Unikaj niejednoznacznych sformułowań, które mogą prowadzić do sporów.

2. Określenie stron: W umowie należy jednoznacznie określić strony, tzn. twórcę (przenoszącego prawa) oraz nabywcę praw autorskich.

3. Przedmiot umowy: Dokument powinien szczegółowo opisywać utwory, których dotyczą przenoszone prawa autorskie. Należy podać tytuły, daty powstania, a w przypadku dzieł wieloczęściowych – ich pełną listę.

4. Zakres przeniesionych praw: Umowa musi precyzyjnie określać, które konkretne prawa majątkowe są przenoszone (np. prawo do reprodukcji, rozpowszechniania, modyfikacji) oraz czy przeniesienie ma charakter wyłączny, czy niewyłączny.

Terminy i ograniczenia terytorialne

Jeśli przeniesienie praw autorskich ma obowiązywać jedynie przez określony czas lub na określonym terytorium, należy to wyraźnie wskazać w umowie. Dodatkowo warto uwzględnić ewentualne możliwości przedłużenia lub rozszerzenia terytorialnego umowy.

 • Umowa musi być sporządzona w formie pisemnej, z jasnym określeniem stron, przedmiotu oraz zakresu przeniesionych praw.
 • Ważne jest, aby precyzyjnie wskazać ewentualne ograniczenia czasowe lub terytorialne związane z przeniesieniem praw autorskich.

Co powinno znaleźć się w umowie przeniesienia praw autorskich?

Prawidłowo sporządzona umowa przeniesienia praw autorskich powinna zawierać kilka kluczowych elementów. Oto najważniejsze z nich:

1. Dane stron umowy: Imiona i nazwiska lub nazwy firm, adresy, numery identyfikacyjne (np. PESEL, REGON).

2. Przedmiot umowy: Szczegółowy opis utworu lub utworów, których dotyczy przeniesienie praw autorskich (tytuł, data powstania, forma).

3. Zakres przeniesionych praw: Jasne określenie, które konkretne prawa majątkowe są przenoszone (np. prawo do rozpowszechniania, reprodukcji, modyfikacji) oraz czy przeniesienie ma charakter wyłączny, czy niewyłączny.

4. Termin i teren obowiązywania umowy: Należy wskazać, czy przeniesienie praw autorskich ma charakter bezterminowy, czy jest ograniczone czasowo lub terytorialnie.

Podsumowanie

Umowa przeniesienia praw autorskich jest niezbędna, gdy twórca chce przekazać całość lub część przysługujących mu majątkowych praw autorskich innej osobie lub podmiotowi. Dokument ten reguluje kwestie prawne związane z wykorzystywaniem i rozporządzaniem utworem na określonych warunkach.

Prawidłowo sporządzona umowa przeniesienia praw autorskich powinna zawierać dane stron, szczegółowy opis utworu, określenie zakresu przeniesionych praw, termin i teren obowiązywania, a także informacje o wynagrodzeniu. Ważne jest, aby prawa autorskie dokumentacja była przygotowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, co zapewni skuteczność umowy.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Samochód w leasingu a koszty - Jak księgować koszty leasingu auta?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Najczęstsze pytania

Tak, umowa przeniesienia praw autorskich może dotyczyć całości lub tylko wybranych praw majątkowych. Możesz np. przenieść prawo do rozpowszechniania utworu, zachowując jednocześnie prawo do jego modyfikacji. Ważne jest, aby zakres przeniesionych praw został jasno określony w umowie.

Umowa może mieć charakter bezterminowy lub być ograniczona czasowo. Jeśli przeniesienie praw autorskich ma obowiązywać tylko przez określony czas, powinno to zostać wyraźnie wskazane w dokumencie. Możliwe jest również wprowadzenie ograniczeń terytorialnych, np. tylko na obszar danego kraju.

Zasadniczo nie ma możliwości jednostronnego odwołania przeniesienia praw autorskich. Umowa wiąże obie strony, a jej rozwiązanie może nastąpić jedynie w przypadkach przewidzianych w samej umowie lub na mocy przepisów prawa. Ważne jest, aby dokładnie przemyśleć decyzję o przeniesieniu praw przed podpisaniem umowy.

Wysokość wynagrodzenia dla twórcy powinna być określona w umowie przeniesienia praw autorskich. Może ono przyjąć różne formy, np. ryczałtu, tantiem lub innego świadczenia pieniężnego lub niepieniężnego. Kwota wynagrodzenia zależy od indywidualnych ustaleń między stronami.

Tak, nawet po przeniesieniu majątkowych praw autorskich na inną osobę lub podmiot, twórca zachowuje swoje osobiste prawa autorskie. Obejmują one m.in. prawo do autorstwa utworu, prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z niego oraz prawo do nienaruszalności treści i formy utworu.

Zobacz więcej