kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Umowa użyczenia działki - Jak poprawnie sporządzić umowę użyczenia?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Umowa użyczenia działki - Jak poprawnie sporządzić umowę użyczenia?

Umowa użyczenia działki - Jak poprawnie sporządzić umowę użyczenia?

Spis treści

Umowa użyczenia działki to rodzaj umowy, w której właściciel nieruchomości pozwala innej osobie na darmowe korzystanie z niej przez określony czas. To bardzo wygodne rozwiązanie, gdy potrzebujesz czasowo użytkować działkę, ale nie chcesz lub nie możesz jej kupić. Aby sporządzić prawidłową umowę użyczenia działki, należy przestrzegać kilku ważnych zasad, które wyjaśnimy w tym artykule.

Kluczowe wnioski
 • Umowa użyczenia działki powinna zawierać szczegółowy opis nieruchomości, okres obowiązywania oraz prawa i obowiązki stron.
 • Umowa może być zawarta ustnie lub na piśmie, ale wersja pisemna jest zdecydowanie bardziej zalecana.
 • Biorący do użytku powinien dbać o nieruchomość jak o własną i nie może jej poddzierżawiać bez zgody właściciela.
 • Umowa wygasa, gdy upłynie określony w niej czas lub gdy strony ją rozwiążą.
 • Od umowy użyczenia działki nie płaci się podatku, ale trzeba pamiętać o innych podatkach związanych z nieruchomością.

Co zawrzeć w umowie użyczenia działki?

Kluczowym elementem prawidłowo sporządzonej umowy użyczenia działki jest dokładny opis przedmiotu użyczenia, czyli działki lub nieruchomości. Powinien on zawierać adres, numer działki, powierzchnię oraz inne istotne informacje umożliwiające jednoznaczną identyfikację gruntu.

Kolejnym ważnym punktem jest określenie czasu obowiązywania umowy. Może to być data rozpoczęcia i zakończenia użyczenia lub wskazanie konkretnego terminu, np. 5 lat. Należy pamiętać, że umowa użyczenia działki jest umową terminową i wygasa z upływem ustalonego okresu.

W treści umowy muszą zostać jasno sprecyzowane prawa i obowiązki stron. Użyczający określa, w jakim celu i na jakich warunkach użytkownik może korzystać z działki. Z kolei biorący do użytku powinien mieć obowiązek utrzymania nieruchomości w należytym stanie i ponoszenia bieżących kosztów związanych z jej użytkowaniem.

Ważnym elementem jest również zapis mówiący o zakazie poddzierżawiania lub obciążania działki bez zgody użyczającego. Warto też zastrzec możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia jej warunków.

Obowiązki i prawa użyczającego oraz biorącego do użytku

Podstawowym obowiązkiem użyczającego jest udostępnienie działki biorącemu do użytku i umożliwienie mu korzystania z niej zgodnie z określonym w umowie przeznaczeniem. Użyczający powinien także poinformować biorącego o wszelkich istotnych okolicznościach dotyczących nieruchomości, które mogą wpłynąć na zakres jej użytkowania.

Biorący do użytku ma natomiast obowiązek używania działki w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i warunkami określonymi w umowie użyczenia działki. Powinien też dbać o nią należycie, dokonywać drobnych napraw i regulować opłaty związane z bieżącym utrzymaniem gruntu.

Warto podkreślić, że użyczający pozostaje właścicielem działki, więc ma prawo w każdej chwili skontrolować jej stan i sposób użytkowania. Może też zażądać usunięcia wszelkich zmian lub ulepszeń dokonanych bez jego zgody.

Z kolei biorący do użytku nabywa jedynie uprawnienie do korzystania z działki, nie może jej obciążać ani oddawać w poddzierżawę bez wyraźnej zgody właściciela. Po wygaśnięciu umowy użyczenia zobowiązany jest również do zwrócenia nieruchomości w stanie niepogorszonym.

Czytaj więcej: Ewidencja korekt na kasie fiskalnej - Jak ją prawidłowo prowadzić?

Forma umowy użyczenia działki - ustna czy pisemna?

Zgodnie z kodeksem cywilnym umowa użyczenia działki może zostać zawarta w dowolnej formie: ustnej lub pisemnej. Oznacza to, że strony mogą po prostu ustnie ustalić warunki użyczenia, jednak zdecydowanie bardziej zalecana jest wersja pisemna.

Zawarcie umowy na piśmie pozwala w sposób przejrzysty uregulować wszelkie najważniejsze kwestie i stanowi solidną podstawę prawną w przypadku ewentualnych sporów. Pisemny wzór użyczenia działki zabezpiecza obie strony przed niejasnościami i różnicami w interpretacji uzgodnionych postanowień.

Warto również pamiętać, że przy umowie użyczenia działki pod budowę forma pisemna jest już wymagana ze względu na przepisy prawa budowlanego. Podobnie jest w przypadku użyczenia nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 • Forma pisemna umowy użyczenia działki jest więc bardziej praktyczna i bezpieczna dla obu stron.
 • Pomaga uniknąć wielu nieporozumień i zapewnia większą ochronę prawną w przypadku sporów.
 • W niektórych sytuacjach, jak np. budowa na użyczonym gruncie, jest po prostu obowiązkowa.

Kiedy wygasa umowa użyczenia działki?

Umowa użyczenia działki jest umową terminową, co oznacza, że została zawarta na czas określony i po upływie ustalonego okresu automatycznie wygasa. Ta kwestia powinna być jasno sprecyzowana już na etapie sporządzania umowy poprzez wskazanie konkretnych dat rozpoczęcia i zakończenia użyczenia lub wskazanie długości trwania (np. 5 lat).

Poza upływem terminu umowa użyczenia może wygasnąć również w przypadku zajścia zdarzeń określonych przez strony w jej treści. Mogą to być sytuacje takie jak zakończenie celu, dla którego działka została użyczona, utrata prawa własności przez użyczającego bądź śmierć jednej ze stron.

Oczywiście umowa użyczenia działki może też zostać w każdej chwili rozwiązana za porozumieniem stron. Zazwyczaj przewiduje się również możliwość jej jednostronnego wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę któregoś z postanowień umownych.

Po wygaśnięciu umowy użyczenia nieruchomości biorący do użytku jest zobowiązany do niezwłocznego opuszczenia działki i zwrócenia jej użyczającemu w stanie niepogorszonym. W przeciwnym razie właściciel będzie mógł dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

Podatek od umowy użyczenia działki - czy należy go płacić?

Sam fakt zawarcia umowy użyczenia działki nie skutkuje obowiązkiem płacenia podatku. Jest to całkowicie darmowa umowa, na mocy której właściciel jedynie nieodpłatnie udostępnia grunt innej osobie do używania.

Jednak w niektórych przypadkach z tytułu użyczenia mogą powstać obowiązki podatkowe zarówno po stronie użyczającego, jak i biorącego do użytku. Dotyczy to między innymi sytuacji, gdy nieruchomość jest użytkowana w celach zarobkowych lub działalności gospodarczej prowadzonej przez biorącego.

Podsumowanie

Umowa użyczenia działki to bardzo przydatny dokument użyczenia nieruchomości, który należy sporządzić poprawnie i ze szczególną starannością. Powinna ona zawierać dokładny opis działki, termin obowiązywania, prawa i obowiązki stron oraz ewentualne zapisy o zakresie użytkowania. Zaleca się formę pisemną (wzór użyczenia działki), aby uniknąć nieporozumień.

Choć od samej umowy użyczenia pojazdu czy nieruchomości nie płaci się podatku, to strony powinny pamiętać o innych obowiązkach podatkowych związanych np. z prowadzeniem działalności na użyczonym terenie. Po wygaśnięciu umowy biorący musi zwrócić grunt w niepogorszonym stanie, inaczej użyczający może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa gastronomiczna - Jak rozliczać VAT przy usługach gastronomicznych?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej