kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą - Jak sporządzić umowę użyczenia
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą - Jak sporządzić umowę użyczenia

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą - Jak sporządzić umowę użyczenia

Spis treści

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą to praktyczne rozwiązanie dla przedsiębiorców poszukujących przestrzeni do prowadzenia biznesu. W tym artykule przyjrzymy się, jak prawidłowo sporządzić umowę użyczenia, aby zabezpieczyć interesy obu stron. Poznasz kluczowe elementy takiej umowy, prawa i obowiązki użyczającego oraz biorącego w użyczenie, a także korzyści płynące z tej formy udostępnienia lokalu. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem nieruchomości, czy przedsiębiorcą szukającym miejsca na rozwój firmy, te informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję i uniknąć potencjalnych problemów prawnych.

Kluczowe wnioski:
 • Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą powinna być precyzyjna i zawierać wszystkie istotne szczegóły współpracy.
 • Właściwe określenie praw i obowiązków stron jest kluczowe dla uniknięcia nieporozumień i konfliktów w przyszłości.
 • Użyczenie lokalu może być korzystne zarówno dla właściciela, jak i przedsiębiorcy, oferując elastyczność i oszczędności.
 • Przed podpisaniem umowy warto skonsultować się z prawnikiem, aby upewnić się, że wszystkie aspekty prawne są właściwie zabezpieczone.
 • Pamiętaj, że użyczenie różni się od najmu - nie wiąże się z opłatami za korzystanie z lokalu, co może mieć wpływ na aspekty podatkowe.

Czym jest użyczenie lokalu na działalność gospodarczą?

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą to forma udostępnienia przestrzeni, w której przedsiębiorca może prowadzić swój biznes. W przeciwieństwie do najmu, użyczenie charakteryzuje się tym, że jest nieodpłatne. Oznacza to, że właściciel lokalu pozwala na jego wykorzystanie bez pobierania czynszu czy innych opłat za korzystanie z nieruchomości.

Taka forma współpracy może być atrakcyjna zarówno dla właściciela lokalu, jak i dla przedsiębiorcy. Użyczający może w ten sposób zagospodarować niewykorzystaną przestrzeń, a biorący w użyczenie zyskuje miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej bez ponoszenia kosztów związanych z wynajmem.

Warto podkreślić, że choć umowa użyczenia lokalu nie wiąże się z opłatami za samo korzystanie z przestrzeni, to biorący w użyczenie zazwyczaj zobowiązuje się do pokrywania bieżących kosztów eksploatacyjnych, takich jak opłaty za media czy drobne naprawy.

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą jest regulowane przez przepisy Kodeksu cywilnego. Mimo że umowa może być zawarta ustnie, zdecydowanie zaleca się sporządzenie jej na piśmie, co pozwoli uniknąć potencjalnych nieporozumień i konfliktów w przyszłości.

Kluczowe elementy umowy użyczenia lokalu na biznes

Prawidłowo skonstruowana umowa użyczenia lokalu powinna zawierać kilka kluczowych elementów. Przede wszystkim, należy precyzyjnie określić strony umowy - użyczającego (właściciela lokalu) oraz biorącego w użyczenie (przedsiębiorcę). Ważne jest podanie pełnych danych identyfikacyjnych, w tym imion i nazwisk, adresów, a w przypadku firm - również numerów NIP i REGON.

Kolejnym istotnym elementem jest dokładny opis przedmiotu użyczenia. Powinien on zawierać adres lokalu, jego powierzchnię, a także szczegółowe informacje o pomieszczeniach wchodzących w skład użyczanej przestrzeni. Warto również uwzględnić opis stanu technicznego lokalu w momencie przekazania go biorącemu w użyczenie.

Umowa powinna jasno określać cel użyczenia, czyli rodzaj działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu. Ważne jest też ustalenie czasu trwania umowy - może ona być zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas nieokreślony, warto określić zasady i terminy jej wypowiedzenia przez obie strony.

Istotnym punktem umowy są również zapisy dotyczące kosztów. Mimo że samo użyczenie jest nieodpłatne, należy jasno określić, kto będzie ponosił koszty eksploatacyjne, takie jak opłaty za media, podatki od nieruchomości czy ewentualne naprawy. Zazwyczaj te koszty spadają na biorącego w użyczenie.

Warto również uwzględnić w umowie kwestie związane z ewentualnymi zmianami czy adaptacjami lokalu pod potrzeby prowadzonej działalności. Należy określić, czy i w jakim zakresie biorący w użyczenie może dokonywać takich zmian, oraz ustalić, co stanie się z tymi modyfikacjami po zakończeniu umowy.

Czytaj więcej: Księgowanie leasingu - Jak prawidłowo księgować leasing finansowy?

Prawa i obowiązki stron w użyczeniu lokalu na firmę

W ramach umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą, obie strony mają określone prawa i obowiązki. Użyczający ma obowiązek przekazać lokal w stanie zdatnym do użytku i zgodnym z celem określonym w umowie. Powinien również zapewnić biorącemu w użyczenie spokojne korzystanie z lokalu przez cały okres trwania umowy.

Z kolei biorący w użyczenie ma prawo do korzystania z lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i celem określonym w umowie. Jednocześnie jest zobowiązany do dbania o lokal jak o własną własność, utrzymywania go w należytym stanie technicznym i sanitarnym. Powinien również używać lokalu wyłącznie do celów prowadzenia określonej w umowie działalności gospodarczej.

Ważnym obowiązkiem biorącego w użyczenie jest pokrywanie bieżących kosztów związanych z eksploatacją lokalu. Obejmuje to zazwyczaj opłaty za media, takie jak prąd, woda, gaz, a także koszty drobnych napraw i konserwacji. W niektórych przypadkach może to również obejmować opłaty za wywóz śmieci czy podatek od nieruchomości.

Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy, jeśli została ona zawarta na czas nieokreślony. Warunki i terminy wypowiedzenia powinny być jasno określone w umowie. W przypadku rażącego naruszenia warunków umowy przez jedną ze stron, druga strona może mieć prawo do natychmiastowego jej rozwiązania.

 • Użyczający ma obowiązek udostępnić lokal w stanie odpowiednim do użytku.
 • Biorący w użyczenie musi używać lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem i dbać o jego stan.
 • Koszty eksploatacyjne zazwyczaj ponosi biorący w użyczenie.
 • Obie strony mają prawo do wypowiedzenia umowy na warunkach określonych w umowie.
 • Rażące naruszenie warunków umowy może skutkować jej natychmiastowym rozwiązaniem.

Jak prawidłowo spisać umowę użyczenia na działalność

Zdjęcie Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą - Jak sporządzić umowę użyczenia

Prawidłowe spisanie umowy użyczenia lokalu na działalność gospodarczą wymaga staranności i uwzględnienia wszystkich istotnych aspektów. Przede wszystkim, umowa powinna być sporządzona na piśmie. Choć ustna umowa użyczenia jest ważna z prawnego punktu widzenia, pisemna forma zapewnia obu stronom większe bezpieczeństwo i jasność co do uzgodnionych warunków.

Rozpocznij od precyzyjnego określenia stron umowy, podając pełne dane identyfikacyjne użyczającego i biorącego w użyczenie. Następnie dokładnie opisz przedmiot użyczenia, czyli lokal. Podaj jego adres, powierzchnię, liczbę i rodzaj pomieszczeń. Warto również załączyć do umowy protokół zdawczo-odbiorczy, dokumentujący stan lokalu w momencie jego przekazania.

Jasno określ cel użyczenia, czyli rodzaj działalności gospodarczej, jaka będzie prowadzona w lokalu. Ustal czas trwania umowy - może być ona zawarta na czas określony lub nieokreślony. W przypadku umowy na czas nieokreślony, koniecznie określ warunki i terminy jej wypowiedzenia.

Szczegółowo opisz prawa i obowiązki obu stron. Określ, kto będzie odpowiedzialny za pokrywanie kosztów eksploatacyjnych, takich jak opłaty za media czy drobne naprawy. Ustal również zasady dotyczące ewentualnych zmian czy adaptacji lokalu pod potrzeby działalności.

Pamiętaj o uwzględnieniu klauzul dotyczących odpowiedzialności za szkody powstałe w lokalu oraz zasad jego zwrotu po zakończeniu umowy. Na końcu umieść datę i miejsce zawarcia umowy oraz podpisy obu stron. Warto rozważyć konsultację z prawnikiem, aby upewnić się, że umowa jest kompletna i zgodna z obowiązującym prawem.

Korzyści z użyczenia lokalu na działalność gospodarczą

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą niesie ze sobą szereg korzyści zarówno dla użyczającego, jak i dla biorącego w użyczenie. Dla właściciela lokalu, jedną z głównych zalet jest możliwość zagospodarowania niewykorzystanej przestrzeni bez ponoszenia kosztów związanych z jej utrzymaniem. Choć nie otrzymuje on bezpośrednich korzyści finansowych w postaci czynszu, to jednak unika wydatków na media czy bieżące naprawy.

Z perspektywy przedsiębiorcy, użyczenie lokalu to szansa na znaczące obniżenie kosztów prowadzenia działalności. Brak konieczności płacenia czynszu pozwala na przeznaczenie zaoszczędzonych środków na rozwój firmy, inwestycje czy marketing. To szczególnie istotne dla start-upów lub małych przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i muszą ściśle kontrolować wydatki.

Użyczenie lokalu może również przynieść korzyści podatkowe. Dla użyczającego, oddanie lokalu w bezpłatne użytkowanie nie generuje przychodu, a więc nie podlega opodatkowaniu. Z kolei biorący w użyczenie może uwzględnić w kosztach prowadzenia działalności wydatki związane z eksploatacją lokalu, takie jak opłaty za media czy drobne naprawy.

Warto też zwrócić uwagę na elastyczność, jaką daje umowa użyczenia lokalu. W przeciwieństwie do tradycyjnego najmu, warunki użyczenia mogą być bardziej swobodnie kształtowane przez strony. To pozwala na dostosowanie umowy do indywidualnych potrzeb i oczekiwań zarówno właściciela lokalu, jak i przedsiębiorcy.

 • Użyczający oszczędza na kosztach utrzymania niewykorzystanej przestrzeni.
 • Przedsiębiorca znacząco obniża koszty prowadzenia działalności.
 • Obie strony mogą czerpać korzyści podatkowe z tej formy współpracy.
 • Umowa użyczenia oferuje większą elastyczność niż tradycyjny najem.
 • To rozwiązanie jest szczególnie korzystne dla start-upów i małych firm.

Prawne aspekty użyczenia lokalu pod działalność firmy

Użyczenie lokalu na działalność gospodarczą regulowane jest przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 710 KC, przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. W kontekście lokalu na działalność gospodarczą, oznacza to, że właściciel udostępnia przestrzeń przedsiębiorcy bez pobierania za to opłat.

Warto pamiętać, że choć umowa użyczenia może być zawarta ustnie, to ze względów bezpieczeństwa prawnego obu stron zdecydowanie zaleca się jej spisanie. Pisemna forma umowy ułatwia dochodzenie ewentualnych roszczeń w przypadku sporu między stronami.

Istotnym aspektem prawnym jest odpowiedzialność za szkody powstałe w lokalu. Zgodnie z art. 714 KC, biorący w użyczenie ponosi zwykłe koszty utrzymania rzeczy użyczonej. Jest również odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy, jeżeli jej używa w sposób sprzeczny z umową albo z właściwościami lub z przeznaczeniem rzeczy.

Należy również pamiętać o aspektach podatkowych. Mimo że użyczenie jest nieodpłatne, biorący w użyczenie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją lokalu. Z kolei użyczający nie uzyskuje przychodu z tytułu użyczenia, więc nie podlega to opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W przypadku sporów wynikających z umowy użyczenia lokalu, strony mogą dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Warto jednak rozważyć alternatywne metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja czy arbitraż, które mogą być szybsze i mniej kosztowne niż tradycyjne postępowanie sądowe.

Podsumowanie

Umowa użyczenia lokalu na działalność gospodarczą to korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców i właścicieli nieruchomości. Pozwala na bezpłatne korzystanie z przestrzeni biznesowej, jednocześnie określając prawa i obowiązki obu stron. Kluczowe jest precyzyjne spisanie warunków, uwzględniając wszystkie istotne aspekty współpracy.

Przy sporządzaniu umowy warto skorzystać z dostępnych wzorów użyczenia lokalu, dostosowując je do konkretnej sytuacji. Należy pamiętać, że działalność gospodarcza w lokalu użyczonym wymaga jasnego określenia celu użyczenia, zasad eksploatacji oraz podziału kosztów. Prawidłowo sporządzona umowa zapewni bezpieczeństwo prawne i komfort współpracy obu stronom.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej