kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Wkład do spółki - Jakie są zasady wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Wkład do spółki - Jakie są zasady wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej

Wkład do spółki - Jakie są zasady wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej

Spis treści

Wkład do spółki to jedno z podstawowych obowiązków wspólnika. Aby firma mogła rozpocząć i prowadzić działalność, wspólnicy muszą wnieść określone wkłady. W przypadku spółek kapitałowych, takich jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółka akcyjna, istnieją ściśle określone zasady dotyczące wnoszenia wkładów. W tym artykule wyjaśnimy, czym jest wkład do spółki, jakie są jego rodzaje oraz jakie obowiązki ciążą na wspólnikach w zakresie wniesienia wkładów.

Kluczowe wnioski:
 • Wkład do spółki jest niezbędny do rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Może on przyjmować formę pieniężną lub niepieniężną.
 • Wspólnicy zobowiązani są wnieść wkłady w określonych terminach i wysokościach, zgodnie z postanowieniami umowy lub statutu spółki.
 • Brak wniesienia wkładu w wyznaczonym terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak wyłączenie wspólnika ze spółki lub nawet jej rozwiązanie.
 • W określonych sytuacjach wspólnicy mają prawo do zwrotu wniesionego wkładu, np. w przypadku wystąpienia ze spółki.
 • Zasady wnoszenia wkładów różnią się w zależności od formy prawnej spółki – spółki z o.o. czy spółki akcyjnej.

Definicja wkładu do spółki - co to jest i rodzaje wkładów

Wkład do spółki to świadczenie majątkowe, które wspólnik wnosi do spółki kapitałowej w celu pokrycia jej kapitału zakładowego. Może on przyjmować formę pieniężną lub niepieniężną (aport). Wkład pieniężny jest najbardziej rozpowszechnioną formą, polegającą na wpłaceniu określonej kwoty na rachunek spółki.

Wkładem niepieniężnym może być natomiast każdy inny składnik majątkowy, jak np. nieruchomość, maszyny, urządzenia, prawa własności intelektualnej itp. Tego rodzaju wkład rzeczowy do spółki musi zostać wniesiony zgodnie z określoną procedurą i wyceniony przez biegłego rewidenta.

Wysokość i rodzaj wkładu każdego wspólnika określa się w umowie lub statucie spółki. Wkład wspólnika stanowi jego udział w spółce oraz wyznacza granice jego odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

Wniesienie wkładu jest podstawowym obowiązkiem wspólnika i warunkiem koniecznym do rozpoczęcia działalności przez spółkę kapitałową. Od chwili wniesienia wkładu wspólnik nabywa pełnię praw związanych z udziałem lub akcjami.

Obowiązek wniesienia wkładu do spółki kapitałowej

Wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej mają prawny obowiązek wniesienia wkładów określonych w umowie lub statucie spółki. Jest to jeden z fundamentalnych obowiązków wspólnika.

W przypadku spółki z o.o. wspólnicy muszą wnieść co najmniej połowę wkładów pieniężnych przed zarejestrowaniem spółki. Pozostała część powinna zostać wniesiona w terminie roku od dnia zarejestrowania spółki.

W spółce akcyjnej akcjonariusze muszą wpłacić co najmniej jedną trzecią wysokości wkładów pieniężnych przed zarejestrowaniem spółki. Pozostała część powinna zostać pokryta przed upływem roku od dnia rejestracji.

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego wniesienia wkładów grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi, dlatego wspólnicy powinni traktować tę kwestię z najwyższą powagą.

 • Wspólnicy spółki z o.o. i akcjonariusze mają obowiązek wnieść określone wkłady zgodnie z postanowieniami umowy lub statutu spółki.
 • Część wkładów pieniężnych musi zostać wpłacona jeszcze przed rejestracją spółki, a pozostałą należy uregulować w terminie roku od dnia rejestracji.
 • Brak terminowego wniesienia wkładów może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi dla spółki i wspólników.

Czytaj więcej: Data wykonania usługi a data faktury - Ważne terminy fakturowania

Kiedy i jak należy wnieść wkład do spółki z o.o.

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością muszą wnieść co najmniej połowę swoich wkładów pieniężnych przed zarejestrowaniem spółki. Pozostałą część należy uregulować w terminie roku od dnia wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS.

Jeżeli umowa spółki przewiduje również wniesienie wkładów niepieniężnych, powinny one zostać wniesione w całości przed zarejestrowaniem spółki. Wkłady niepieniężne podlegają szczegółowej procedurze wyceny przez biegłego rewidenta.

Wpłata wkładów pieniężnych powinna zostać dokonana na wyodrębniony rachunek bankowy spółki. Potwierdzenie wpłaty jest niezbędne do złożenia wniosku o rejestrację spółki.

Po zarejestrowaniu spółki wspólnicy otrzymują wezwanie do wniesienia pozostałej części wkładów pieniężnych. Niedopełnienie tego obowiązku w terminie może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Jakie konsekwencje brak wniesienia wkładu do spółki akcyjnej?

Zdjęcie Wkład do spółki - Jakie są zasady wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej

Brak terminowego wniesienia wkładu do spółki akcyjnej przez akcjonariuszy może pociągnąć za sobą bardzo poważne konsekwencje prawne. Kodeks spółek handlowych przewiduje w takich sytuacjach następujące możliwości:

1. Wyłączenie akcjonariusza ze spółki - w przypadku opóźnienia we wniesieniu wkładu przekraczającego rok, zarząd spółki ma obowiązek wezwać akcjonariusza do wniesienia zaległego wkładu w terminie miesiąca. Brak dopełnienia tego obowiązku skutkuje wyłączeniem akcjonariusza ze spółki na mocy uchwały walnego zgromadzenia.

2. Umorzenie akcji - jeśli wartość wkładu nie została wpłacona w całości, zarząd może umorzyć nieuprawniające do wykonywania prawa głosu akcje akcjonariusza, który zalega z wniesieniem wkładu. Umorzenie następuje bez zwrotu świadczenia ze strony spółki.

3. Rozwiązanie spółki - w sytuacji, gdy kwota wkładów nieuzupełnionych przez akcjonariuszy przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego spółki, sąd rejestrowy może z urzędu wydać postanowienie o rozwiązaniu spółki i otworzyć jej likwidację.

Jak widać, konsekwencje braku wniesienia wkładu mogą być bardzo dotkliwe, dlatego akcjonariusze powinni bardzo poważnie traktować ten obowiązek.

Możliwość zwrotu wkładu do spółki – kiedy i na jakich zasadach

Zasadniczo wkłady wniesione przez wspólników do spółki kapitałowej nie podlegają zwrotowi w trakcie jej działalności. Istnieją jednak pewne wyjątkowe sytuacje, w których wspólnik może ubiegać się o zwrot swojego wkładu:

1. Wystąpienie wspólnika ze spółki - w przypadku spółki z o.o. wspólnik może zażądać zwrotu wartości swojego udziału. W spółce akcyjnej byłemu akcjonariuszowi przysługuje prawo do świadczenia pieniężnego równego wartości akcji.

Podsumowanie

Wniesienie wkładu do spółki kapitałowej to podstawowy obowiązek wspólnika. Może on przyjmować formę pieniężną lub wkładu rzeczowego do spółki (tzw. aportu). Wkłady te tworzą razem kapitał zakładowy spółki, niezbędny do rozpoczęcia jej działalności. Szczegółowe zasady i terminy wnoszenia wkładów określają umowa lub statut spółki.

Brak terminowego wniesienia wkładów może skutkować poważnymi konsekwencjami, takimi jak wyłączenie wspólnika ze spółki, umorzenie akcji czy nawet rozwiązanie spółki przez sąd. Warto jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach wspólnik może ubiegać się o zwrot wniesionego wkładu, np. po wystąpieniu ze spółki lub w przypadku obniżenia kapitału zakładowego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej