Zasady rachunkowości finansowej test samodzielnej kontroli nr 1 odpowiedzi

Rejestracja .1. Formy organizacyjne gospodarki budżetowej, 5. Bilans - przykład nr 1 2 min 9. Zasady budżetowe, 4. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi - ocena spełnienia warunku na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w Formularz ofertowym załącznik nr 1 oraz Załącznika nr 2; Budżet w systemie finansowym państwa, 3. Międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne…


Czytaj więcej