kartkownik.plarrow right†Księgowośćarrow right†Zakup środka trwałego księgowanie - Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Zakup środka trwałego księgowanie - Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Zakup środka trwałego księgowanie - Jak zaksięgować zakup środka trwałego?

Spis treści

Zakup środka trwałego to znacząca inwestycja dla każdej firmy, dlatego ważne jest, aby prawidłowo zaksięgować tę operację. W tym artykule przyjrzymy się procedurom księgowym związanym z nabyciem środka trwałego - począwszy od definicji i wyceny, poprzez księgowanie i rozliczanie podatku VAT, aż po wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Dowiesz się, jak krok po kroku prawidłowo ująć w księgach zakup środka trwałego.

Kluczowe wnioski
 • Środek trwały to składnik majątku trwałego o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok, wykorzystywany w podstawowej działalności firmy.
 • Wycena środka trwałego obejmuje cenę nabycia oraz koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem go do użytkowania.
 • Zakup środka trwałego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT oraz amortyzacji bilansowej i podatkowej.
 • Prawidłowe ujęcie zakupu środka trwałego w księgach rachunkowych wymaga odpowiednich zapisów księgowych.
 • Amortyzacja środka trwałego ma wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa w kolejnych latach obrotowych.

Definicja środka trwałego według przepisów podatkowych

Środek trwały definiowany jest zarówno przez przepisy rachunkowe, jak i podatkowe. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, środkiem trwałym jest składnik majątkowy o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletny i zdatny do użytku w momencie przyjęcia do używania, wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Istotną cechą środka trwałego jest zatem jego trwałość, rozumiana jako okres używania dłuższy niż jeden rok podatkowy. Obejmuje to zarówno środki trwałe materialne, takie jak maszyny, urządzenia, środki transportu, ale również wartości niematerialne i prawne, np. licencje, patenty, oprogramowanie komputerowe.

Ustawodawca określił ponadto minimalną wartość początkową środka trwałego na poziomie co najmniej 3500 zł. Oznacza to, że składniki majątkowe o wartości poniżej tej kwoty nie mogą być uznane za środki trwałe, lecz powinny być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z przepisami, środek trwały musi być kompletny i zdatny do użytku w momencie oddania do użytkowania, czyli po zamontowaniu, uruchomieniu i przygotowaniu do eksploatacji. Ponadto musi być wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą podatnika, a nie do użytku prywatnego.

Zasady księgowania środka trwałego przy zakupie

Zakup nowego środka trwałego wymaga odpowiedniego ujęcia w księgach rachunkowych. Podstawową zasadą jest zaksięgowanie nabycia zgodnie z rzeczywistą wartością, obejmującą cenę zakupu powiększoną o inne koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem składnika majątkowego do używania.

Typowy zapis księgowy przy nabyciu środka trwałego wygląda następująco: Wn "Środki trwałe w budowie" - Ma "Rozrachunki z dostawcami". Po zakończeniu wszystkich prac związanych z przygotowaniem składnika do użytkowania dokonuje się przeksięgowania na konto "Środki trwałe".

Jeśli zakup środka trwałego finansowany jest ze środków obcych, np. kredytu bankowego, odsetki od tego kredytu również powinny być skapitalizowane i doliczone do wartości początkowej środka trwałego. Podobnie należy postąpić z kosztami transportu, montażu, szkolenia pracowników itp.

W księgach rachunkowych środki trwałe podlegają stopniowemu umarzaniu, czyli amortyzacji. Stawki amortyzacyjne określone są w przepisach podatkowych i zależą od rodzaju składnika majątkowego. Koszty amortyzacji obciążają wynik finansowy firmy w kolejnych latach obrotowych.

Czytaj więcej: KPiR ryczałt - Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów?

Wycena środka trwałego - koszty początkowe do ujęcia

Prawidłowa wycena środka trwałego ma kluczowe znaczenie dla określenia jego wartości początkowej i wysokości odpisów amortyzacyjnych. Poza ceną zakupu samego składnika majątkowego, do wyceny należy doliczyć wszelkie koszty bezpośrednio związane z przygotowaniem środka trwałego do używania.

Wśród kosztów początkowych środka trwałego można wymienić m.in.:

 • Koszty transportu i załadunku
 • Koszty montażu, instalacji i uruchomienia
 • Koszty przygotowania terenu i fundamentów
 • Cła, podatki i opłaty związane z nabyciem
 • Szkolenia pracowników w zakresie obsługi

Jeżeli zakup środka trwałego finansowany jest kredytem lub pożyczką, do kosztu początkowego należy również doliczyć odsetki od tych zobowiązań, naliczone do dnia przyjęcia składnika majątkowego do używania.

W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie przez podatnika, do kosztu początkowego wlicza się nie tylko wartość zużytych materiałów, energii czy robocizny, ale również uzasadnioną część kosztów ogólnych poniesionych w związku z wytworzeniem tego składnika.

Księgowanie środka trwałego w firmie - formalna procedura

Przyjęcie nowego środka trwałego do używania w firmie wymaga przestrzegania określonej procedury i odpowiedniego udokumentowania tej operacji. Pierwszym etapem jest fizyczne przyjęcie składnika majątkowego na podstawie dokumentu OT (Przyjęcie Środka Trwałego) lub PW (Protokół Odbioru).

Następnie należy wystawić dowód księgowy PT ("Przyjęcie Środka Trwałego") obejmujący m.in. specyfikację ilościowo-wartościową, opis przeznaczenia środka trwałego, miejsce instalacji oraz numer inwentarzowy nadany przez firmę. Dokument ten stanowi podstawę do zaksięgowania nabycia w księgach rachunkowych.

Równolegle z procesem księgowym należy prowadzić również dokumentację związaną z urzędową ewidencją środków trwałych. Najpóźniej w terminie 20 dni od dnia przyjęcia do używania, należy zgłosić nabycie środka trwałego do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NR-2.

Każda transakcja związana ze środkiem trwałym w trakcie jego użytkowania, np. modernizacja, likwidacja, zbycie, powinna być odpowiednio udokumentowana i zaksięgowana zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Podsumowanie

Gdy firma nabywa środek trwały, oznacza to konieczność odpowiedniego księgowania środka trwałego oraz rzetelnego przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Proces ten wymaga sporządzenia właściwej dokumentacji księgowej, uwzględniającej wartość początkową składnika majątkowego, sposób jego amortyzacji oraz skutki podatkowe.

Dlatego niezwykle istotne jest przestrzeganie formalnej procedury związanej z nabyciem środka trwałego. Rozpoczyna się od fizycznego odbioru i wystawienia odpowiednich dokumentów źródłowych, a następnie obejmuje księgowe ujęcie w księgach rachunkowych i ewidencji środków trwałych. Poprawne działania na tym etapie mają kluczowe znaczenie dla dalszego użytkowania i rozliczania składnika majątku trwałego.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej