kartkownik.plarrow right†Finansearrow right†Zwrot zasiłku chorobowego - Jakie są zasady zwrotu zasiłku?
Natalia Kozioł

Natalia Kozioł

|

18.06.2024

Zwrot zasiłku chorobowego - Jakie są zasady zwrotu zasiłku?

Zwrot zasiłku chorobowego - Jakie są zasady zwrotu zasiłku?

Spis treści

Zwrot zasiłku chorobowego to sytuacja, w której musisz zwrócić pieniądze otrzymane od ZUS lub pracodawcy jako świadczenie chorobowe. Może się to zdarzyć, jeśli np. pobierałeś zasiłek, ale pracowałeś lub prowadziłeś działalność gospodarczą, albo gdy ZUS uznał, że nieprawidłowo przyznał Ci świadczenie. Obowiązują tutaj ściśle określone zasady i procedury.

Kluczowe wnioski:
 • Zwrot zasiłku chorobowego może być konieczny w przypadku pobierania świadczenia nienależnie lub w niewłaściwej wysokości.
 • Termin i sposób zwrotu zasiłku chorobowego regulują precyzyjne przepisy prawa.
 • Konsekwencje braku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku mogą być dotkliwe, włącznie z obowiązkiem zapłaty odsetek.
 • Istnieją sposoby odzyskania nienależnie pobranych świadczeń od ZUS.
 • Należy uważnie przestrzegać zasad pobierania zasiłku chorobowego, aby uniknąć konieczności jego zwrotu.

Przyczyny konieczności zwrotu zasiłku chorobowego

Istnieje wiele sytuacji, w których może zajść konieczność zwrotu zasiłku chorobowego pobieranego z ZUS. Jedną z najczęstszych przyczyn jest podjęcie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w okresie przebywania na zwolnieniu lekarskim. Ponieważ zasiłek chorobowy przysługuje tylko osobom niezdolnym do pracy, taka sytuacja skutkuje obowiązkiem zwrotu nienależnie otrzymanych świadczeń.

Kolejnym powodem może być błąd popełniony przez ZUS lub pracodawcę przy obliczaniu wysokości należnego zasiłku chorobowego. Jeśli okaże się, że zostałeś rozliczony w niewłaściwej kwocie, nadpłacona część będzie podlegać zwrotowi.

Trzecim przypadkiem, gdy może zajść potrzeba zwrotu zasiłku chorobowego, jest sytuacja, gdy ZUS uzna, że przyznał Ci świadczenie niesłusznie. Może się tak stać np. wtedy, gdy zostanie zakwestionowana zasadność wystawienia zwolnienia lekarskiego lub gdy okaże się, że nie spełniałeś wszystkich kryteriów uprawniających do pobierania zasiłku.

Przyczyną zwrotu zasiłku chorobowego może być również zmiana okresu niezdolności do pracy określonego na zwolnieniu lekarskim. Jeśli zostanie on skrócony, część zasiłku otrzymanego za okres po nowej dacie będzie nienależna i będzie wymagała zwrotu.

Terminy i procedura zwrotu zasiłku chorobowego

W przypadku konieczności zwrotu zasiłku chorobowego należy postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zachować określone terminy. Jeśli przyczyną zwrotu jest podjęcie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim, należy zawiadomić o tym swojego płatnika zasiłku (pracodawcę lub ZUS) w ciągu 3 dni roboczych.

Następnie płatnik zasiłku wyznaczy termin na zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Zazwyczaj będzie to 14 dni, ale w szczególnych przypadkach może zostać przedłużony. Jeśli kwota do zwrotu przekracza trzykrotność przeciętnego miesięcznego zasiłku, można wystąpić o rozłożenie jej na raty.

W przypadku gdy zwrot zasiłku jest spowodowany błędem przy jego obliczaniu, płatnik powinien samodzielnie wychwycić ten błąd i wezwać do zwrotu nadpłaconej kwoty. Jeśli jednak tego nie zrobi, a Ty sam zauważysz nieprawidłowość, powinieneś o niej poinformować i dokonać zwrotu nienależnej części.

Procedury i terminy mogą nieco różnić się w zależności od przyczyny zwrotu oraz tego, czy płatnikiem jest pracodawca, czy ZUS. Najważniejsze jednak jest, aby dokonać zwrotu niezwłocznie po uzyskaniu takiego wezwania, gdyż w przeciwnym razie mogą grozić dotkliwe konsekwencje.

 • Nie wolno pobierać zasiłku chorobowego w czasie wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej. Zawsze należy powiadomić o tym płatnika w ciągu 3 dni roboczych.
 • W przypadku błędnego obliczenia zasiłku, płatnik sam powinien wychwycić to i zażądać zwrotu nadpłaty. Jeśli tego nie zrobi, należy samemu zgłosić nieprawidłowość.

Czytaj więcej: Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zwrot zasiłku chorobowego przez pracodawcę – obowiązki i zasady

Gdy pracownik otrzymuje zasiłek chorobowy od swojego pracodawcy, to właśnie pracodawca jest stroną zobowiązaną do dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Obowiązują go przy tym ściśle określone zasady i terminy.

Jeśli pracownik w okresie zwolnienia lekarskiego podejmie pracę u innego pracodawcy lub rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej, macierzysty pracodawca musi zostać o tym poinformowany w ciągu 3 dni roboczych. Następnie pracodawca wyznaczy 14-dniowy termin na zwrot całej kwoty nienależnie pobranego zasiłku za okres, w którym pracownik był aktywny zawodowo.

W przypadku gdy przyczyną zwrotu jest błąd w obliczeniu wysokości zasiłku, pracodawca po wykryciu nieprawidłowości powinien niezwłocznie wezwać pracownika do zwrotu nadpłaconej kwoty. Jeśli jednak pracownik sam zauważy błąd, to ma obowiązek bezzwłocznie o nim poinformować i dokonać zwrotu z własnej inicjatywy.

Pracodawca prowadzi całą procedurę odzyskiwania nienależnie pobranych zasiłków na takich samych zasadach, jakie obowiązują w przypadku ZUS. Ma on także możliwość skorzystania z takich samych instrumentów prawnych, jak potrącenia czy egzekucja komornicza, jeśli pracownik uporczywie uchyla się od zwrotu świadczenia.

Konsekwencje braku zwrotu zasiłku chorobowego

Zdjęcie Zwrot zasiłku chorobowego - Jakie są zasady zwrotu zasiłku?

Uchylanie się od zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego może pociągać za sobą bardzo poważne konsekwencje. Jeśli pomimo wezwania nie dokona się zwrotu w wyznaczonym terminie, płatnik zasiłku (pracodawca lub ZUS) ma prawo dochodzić zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W skrajnych przypadkach długotrwałego i uporczywego uchylania się od obowiązku zwrotu zasiłku, płatnik może skierować sprawę na drogę postępowania egzekucyjnego i ściągać należne kwoty z wynagrodzenia lub innych dochodów dłużnika przy pomocy komornika.

Oprócz aspektów finansowych, długotrwałe niewypełnianie obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku może także skutkować poważnymi konsekwencjami w sferze prawa karnego. Każdy taki przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwe organy, ale teoretycznie możliwe jest nawet postawienie zarzutów przestępstw na szkodę ZUS lub pracodawcy.

Podsumowanie

Kwestia zwrotu zasiłku chorobowego z ZUS jest niezwykle ważna i regulowana ścisłymi zasadami zwrotu zasiłku. Niewypełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi konsekwencjami finansowymi, a nawet karnymi. Dlatego zawsze należy uważnie śledzić dyskusje na forum zasiłek chorobowy i stosować się do obowiązujących przepisów.

Najważniejsze jest, aby nie pobierać zasiłku w okresie pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej oraz niezwłocznie informować płatnika o każdej zmianie okoliczności. Jeśli już nastąpi konieczność zwrotu, trzeba dokonać go w wyznaczonym terminie, unikając dalszych komplikacji. Postępowanie zgodnie z zasadami zapewni bezpieczeństwo i uchroni przed przykrymi następstwami.

5 Podobnych Artykułów:

 1. Jednorazowa amortyzacja - Kiedy można skorzystać i jak to zrobić?
 2. Ryczałt za nocleg w delegacji zagranicznej - Jak rozliczyć nocleg?
 3. Pielęgniarka na kontrakcie - Zasady i odliczenia podatkowe pielęgniarki
 4. Usługa barberska - Jakie są zasady opodatkowania usług barberskich?
 5. Kalkulator IP Box - Korzyści podatkowe i zasady rozliczania dochodów

Zobacz więcej